مقاله علمی پژوهشی

بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) نوشته دکتر سیدحسین سیدی به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ تیر ۱۳۹۷

مقاله علمی پژوهشی بررسی معناشناختی «جعل امامت» (با تکیه بر اصل اصالت تعبیرهای قرآنی) نوشته دکتر سیدحسین سیدی و محبوبه سقاب گندم آبادی و محمد جواد عنایتی راد در نشریه علمی پژوهشی آموزه های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسید.

چکیده:

بررسی معناشناختی واژگان و عبارات قرآن، یکی از راه های جدید مطالعات قرآنی است. هدف نگارندگان در مقاله حاضر، بررسی این مسئله است که چرا خداوند در قرآن برای نصب امام از واژه جعل بهره جسته و از واژگانی که در حوزه معنایی آن ها هستند، مانند «اجتباء، اصطفاء، اختیار، فعل، صنع، خلق، وضع» استفاده نکرده است؟ برای وصول به این هدف، کلیه آیات مربوط به «جعل» و ۶ آیه مربوط به «جعل امامت» مورد بررسی قرار گرفت و روشن گردید که واژه «جعل» در قرآن، هم به خداوند و هم به انسان نسبت داده شده است، ولی عبارت «جعل امامت» فقط به خداوند نسبت داده شده که بیانگر اراده و امر اوست. همچنین از طریق تحلیل سیاق و استخراج مفاهیم جانشین و همنشین «جعل»، ویژگی ها و مولفه های معنایی «جعل امامت» مشخص شد و با استفاده از اصل معناشناسی شناختی «اصالت تعبیرهای قرآنی»، روشن گردید که هیچ یک از واژه های نام برده نمی توانند جانشین واژه «جعل» محسوب شده و رساننده سطوح و لایه های معنایی آن باشند.

    آخرین اخبار