رتبه 3- مقاله کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی-دکتر محمد خامه گر

ارسال شده در تاریخ   ۱۱ اسفند ۱۳۹۷


اهدا کننده: حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: دکتر  محمد خامه گر

عنوان رتبه: رتبه ۳

با عنوان اثر: مقاله کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی

فراخوان: ۱۳۹۶- ۱۳۹۷

سطح: داخلی


رتبه 3- مقاله کشف استدلالی ترتیب نزول سوره فتح با روش روایی- اجتهادی-دکتر محمد خامه گر