رتبه اول کتاب سال حوزه- راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان

تقدیر شده از: دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه: رتبه اول کتاب سال حوزه

با عنوان اثر: راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی

فراخوان: 1396

سطح: استانی


رتبه اول کتاب سال حوزه- راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری‌های اجتماعی- دکتر سیدعلیرضا واسعی