توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کتاب اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن نوشته دکتر محمد خامه گر به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ دی ۱۳۹۶

نگرش ساختاری به سوره های قرآن افق جدیدی در درک معانى بلند این کتاب آسمانی گشوده و روش هاى تازه ای در عرصه قرآن پژوهى و آموزش هاى قرآنى نموده است. بهره مندی از آثار و برکات ترسیم ساختار سوره های قرآن کریم قبل از هر چیز منوط به استخراج ساختار و غرض سوره ها به روش علمی و قابل دفاع است که بتوان تکیه گاه محکمی برای کارکردهای مختلف آن عرضه کرد.
این پژوهش کوشیده برای ضابطه مند نمودن مراحل کشف ساختار و غرض سوره های قرآن، برای نخستین بار، فرایند علمی کشف ساختار و غرض سوره های قرآن را تبیین کند و به روش استدلالی قواعد هر مرحله را بنماید.

    آخرین اخبار