اثر برگزیده کتاب سال حوزه- کتاب واقعه حره- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: کتاب سال حوزه علمیه قم

تقدیر شده از: دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه: اثر برگزیده

با عنوان اثر: کتاب واقعه حره

فراخوان: 1392

سطح: استانی