گروه برتر پژوهشی- گروه هنر و تمدن اسلامی

ارسال شده در تاریخ   ۰۵ دی ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- پژوهشکده اسلام تمدنی

تقدیر شده از: گروه هنر و تمدن اسلامی 

عنوان رتبه: گروه برتر

فراخوان: ۱۳۹۷

سطح: داخلی


گروه برتر پژوهشی- گروه هنر و تمدن اسلامی