تاریخنگاری مغرب در قرن هشتم (براساس منابع موجود)

نویسنده: يونس فرهمند

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1386


درباره کتاب:


به راهنمایی هادی عالم‌زاده، به مشاوره احمد بادکوبه هزاوه.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات‌آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار