تحقیق و ترجمه کتاب “المسلمون و کتابه التاریخ” نوشته: عبدالعلیم عبدالرحمن خضر

نویسنده: احمدرضا خضري

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1386


درباره کتاب:


به راهنمایی احمد بادکوبه، به مشاوره احمدرضا خضری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ‎۱۳۸۶.

آخرین اخبار