ترجمه و تحقیق کتاب تعریب النقود و الدواوین فی العصر الاموی

نویسنده: آذر اميرنژاد

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1386


درباره کتاب:


به راهنمایی محمد سپهری، به مشاوره سیدجمال موسوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار