تشیع در دوره‌ی مروانیان

نویسنده: محمد بقالي خانيان

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1386


درباره کتاب:


به راهنمایی سیدجمال موسوی، به مشاوره محمدعلی کاظم‌بیگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار