ت‍اری‍خ‌ ال‍ح‍ض‍اره‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍ص‍ور ال‍وس‍طی‌

نویسنده: م‍اج‍د، ع‍ب‍دال‍م‍ن‍ع‍م‌

ناشر:   م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ الان‍ج‍ل‍و ال‍م‍ص‍ری‍ه‌

تاریخ نشر: 1996


درباره کتاب: