دوفصلنامه علمی-پژوهشی “تاریخ و فرهنگ”

نویسنده: سردبیر:دکتر اصغر منتظرالقائم

ناشر:   دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ نشر: دو فصلنامه


درباره کتاب:


دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرحیم قنوات
اصغر منتظرالقائم
 ۰۵۱۳۸۸۰۳۸۷۳   ۰۵۱۳۸۸۰۷۰۳۰
مشهد-میدان آزادی- دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده الهیات شهید مطهری(ره)-کدپستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۵۵

دوفصلنامه علمی-پژوهشی در حوزه تاریخ و فرهنگ ملل اسلامی است که صاحب امتیاز آن دانشگاه فردوسی مشهد است. آخرین شماره مجله به شماره ۸۶/۴ (بهار و تابستان ۱۳۹۰) به چاپ رسیده است، لازم به ذکر است که مجله فوق تا قبل از شماره ۸۱ با نام "مطالعات اسلامی" به چاپ می رسیده است. سردبیر مجله آقای دکتر اصغر منتظرالقائم و مدیر داخلی آن آقای دکتر عبدالرحیم قنوات هستند.  

برای بازدید  و آشنایی بیشتر با مجله، هیأت تحریریه، ارسال مقاله و همچنین مطالعه و دانلود مقالات چاپ شده می توانید از لینک زیر استفاده نمایید:

http://jm.um.ac.ir/index.php/culture/index

آخرین اخبار