دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی

نویسنده: سردبیر:سیدجمال موسوی

ناشر:   دانشکده الهیات و معارف اسلامی

تاریخ نشر: دو فصلنامه


درباره کتاب:


Description: juصاحب امتیاز

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

Description: juمدیر مسئول

احمد باقری

Description: juسردبیر

سیدجمال موسوی


Description: juشاپا

۲۲۲۸-۷۹۰۶

 

 
 

مجله پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه تهران است. صاحب امتیاز این مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مدیر مسئول آن آقای دکتر سید محمدرضا امام و سردبیر آن آقای دکتر احمد بادکوبه است.این مجله از تاریخ ۱۳۸۸/۰۸/۲۳ از مجله مقالات و بررسی ها جدا گردیده است. برای آشنایی بیشتر با این مجله و ارسال مقاله و همچنین دانلود مقالات مجله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=122576&