فصلنامه علمی – پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

نویسنده: سردبير: دكتر فاطمه جان احمدی

ناشر:   نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه معارف اسلامی

تاریخ نشر: فصلنامه


درباره کتاب:


ISSN 2252-0538
فصلنامه علمی – پژوهشی (علوم انسانی)
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه معارف اسلامی
مدیر مسئول: دکتر ابراهیم کلانتری
سردبیر: دکتر فاطمه جان احمدی
محل انتشار: قم