فصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی

نویسنده: سردبیر: دکتر محمدرحیم عیوضی

ناشر:   دانشگاه شاهد

تاریخ نشر: فصلنامه


درباره کتاب:


Description: juصاحب امتیاز

دانشگاه شاهد

Description: juمدیر مسئول

دکتر فرزاد جهان بین

Description: juسردبیر

دکتر محمدرحیم عیوضی

Description: juکارشناس نشریه

رضوان نصیریان

 

آخرین اخبار