فهرست نسخ خطی علوم و فنون در دوره تمدن اسلامی به اهتمام دکتر یوسف بیگ باباپور

نویسنده:

ناشر:   شرکت خدمات نور رایانه سپهر

تاریخ نشر: 1394


درباره کتاب:


فهرست توصیفی و کتابشناسی دست نوشته های متعلق به دوره تمدن اسلامی و موجود در کتابخانه های ایران و برخی کتابخانه های جهان و… 

آخرین اخبار