مطالعات اسلامی در غرب انگلیسی زبان از آغاز تا شورای دوم واتیکان، ۱۹۶۵ م

نویسنده: مرتضی اسعدی

ناشر:   سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)

تاریخ نشر: 1381


درباره کتاب:


آخرین اخبار