منازعات فرقه‌ای در عصر خواجه نظام الملک طوسی: نیشابور و اصفهان

نویسنده: محمدحسن بسکابادي

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1385


درباره کتاب:


به راهنمایی محمدعلی کاظم‌بیگی، به مشاوره هادی عالم‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

آخرین اخبار