م‍ع‍ارف‌ دان‍ش‍گ‍اه‌(۳): ت‍اری‍خ‌ و ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌

نویسنده:

ناشر:   مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

تاریخ نشر:


درباره کتاب:


متن ۱۲ عنوان کتاب از دروس اصلفی تاریخ و تمدن اسلامی شامل تاریخ  فرهنگ و تمدن اسلام و ایران، تاریخ امامان شیعه، تاریخ توصیفی تحلیلی صدر اسلام، تاریخ امامت و … 

آخرین اخبار