م‍ع‍ج‍م‌ ال‍ع‍ال‍م‌ الاس‍لام‍ی‌

نویسنده: ک‍ری‍زر، ک‍لاوس‌، ۱۹۴۵ - م‌، Kreiser , Klaus

ناشر:   ال‍م‍وس‍س‍ه‌ ال‍ج‍ام‍ع‍ی‍ه‌ ل‍ل‍دراس‍ات‌ و ال‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌

تاریخ نشر: 1418


درباره کتاب: