ن‍ق‍ش‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ در رن‍س‍ان‍س‌ ع‍ق‍ل‍ی‌ اروپ‍ا طی‌ گ‍ذار از ق‍رون‌ وس‍طی‌ ب‍ه‌ ع‍ص‍ر ج‍دی‍د

نویسنده: آزاد، ت‍ک‍ت‍م‌

ناشر:   س‍پ‍ی‍ده‌ ب‍اوران‌

تاریخ نشر: ۱۳۸۹


درباره کتاب:


آخرین اخبار