همگرایی جهان اسلام و آینده تمدن اسلامی

نویسنده: محمد حسینی مقدم ؛ مریم صنیع اجلال

ناشر:   فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام،مقاله 1، دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-19

تاریخ نشر:


درباره کتاب:


چکیده: 

شکل‌گیری تمدن اسلامی بر حسب دستاوردهای جهان‌شمول آن یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ بشر است. این تمدن در گذر تاریخ، اوجها و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است. عناصر و عوامل شکل‌دهنده به تمدن اسلامی به طور مدوام در پی احیا و جهان‌شمول ساختن آن هستند. از منظر آینده‌اندیشی نکته حائز اهمیت آن است که می‌توان آینده‌های متفاوتی را در طیفی از آینده‌های مطلوب و نامطلوب برای تمدن اسلامی شناسایی کرد. در این مقاله تلاش می‌شود زمینه‌های دستیابی به آینده مطلوب تمدن اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. راه حل پیشنهادی مقاله آن است که تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی در لایه‌های مختلف عینی و ذهنی شرایط لازم برای احیای شکوهمند تمدن اسلامی را فراهم می‌کند.

http://psiw.journals.ikiu.ac.ir/article_205.html 

آخرین اخبار