واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری

نویسنده: مرتضی اکبری، فریدون رضایی

ناشر:   دوفصلنامه الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی

تاریخ نشر: 1394


درباره کتاب:


واکاوی شاخصه های تمدن نوین اسلامی در اندیشه مقام معظم رهبری- دریافت فایل PDF