کارنامه علمی و فرهنگی زبیریان (در حدیث و تاریخنگاری)

نویسنده: محمدرضا غضنفري

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1386


درباره کتاب:


به راهنمایی محمدعلی کاظم‌بیگی، به مشاوره سیداحمدرضا خضری.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۶-‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار