بافتارهای خیزش علمی شیعه در سده های چهارم و پنجم قمری با تاکید به آثار شیخ مفید

نویسنده: دکتر محمد باغستانی کوزه گر

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1398


درباره کتاب:


 در این کتاب با مفروض انگاشتن خیزش علمی شیعی در عصر شکوفایی تمدن اسلامی(سده های  چهارم وپنجم ه.ق) به استناد شواهد تاریخی، کوشش شده تا به بررسی وتحلیل زمینه های بافتاری درونی(جامعه اقلیت شیعه) و بیرونی(اکثریت اهل سنت) مؤثر بر این خیزش علمی، و ارائه مستند جلوه ها و مظاهر آن، شیخ مفید (۳۳۶-۴۱۳ه.ق) به دلایلی چون برخورداری از پرورش در فضای فکری همزمان در جامعه اقلیت شیعی و اکثریت اهل سنت و نیز دستآوردهای گسترده علمی (تدوین ۲۰۰ رساله و کتاب در چهار دانش مهم دینی آن روزگار یعنی کلام و فقه و اصول فقه و تاریخ و ابداع و نوآوری های گوناگون در هریک از آن ها و نیز سازمان دهی مکتب اجتهادی شیعی و تبدیل آن به یک جریان پیوسته ی تاریخی که تا کنون ادامه یافته ) به عنوان نماد خیزش علمی شیعه معرفی گردیده است. 

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کلیپ معرفی کتاب در آپارات

آخرین اخبار