تاریخ روابط اسلام و مسیحیت

نویسنده: هیو گدارد ترجمه منصور معتمدی و زهرا مودب

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1398


درباره کتاب:


رابطۀ اسلام و مسیحیت تاریخی پرفراز و نشیب دارد. در این تاریخ، هم تفاهم و تعامل و همدلی دیده می‌شود و هم تخاصم و رو در رویی. کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینۀ ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دورۀ پیش از اسلام، به دوره‌های مواجهۀ اسلام و مسیحیت می‌پردازد. کتاب نگاهی تاریخی دارد و این مواجهه‌ها را در قالب کنش و واکنش‌های دو طرفه می بیند. مولف معتقد است کنش یک نسل از هردو طرف موجب واکنش نسل بعدی دین دیگر شده است و از این منظر که بنگریم نوعی پیوستگی و تداوم را می‌توان در ارتباط این دو دین مشاهده کرد. مولف نگاهی منصفانه دارد و با وجود آنکه بالاخره خود مسیحی است و طبیعتا از دیدگاهی مسیحی به تحولات رابطۀ این دو دین می‌نگرد در نهایت جانب انصاف را نیز رعایت می‌کند و در دین غیر  فقط عیب و در دین خود فقط حسن نمی‌بیند.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

آخرین اخبار