عرفان در گرو حلقه ها

نویسنده: دکتر محمّدمسعود سعیدی

ناشر:   پژوهشکده اسلام تمدنی

تاریخ نشر: 1397


درباره کتاب:


این کتاب حاصل پژوهش میدانی است. نویسنده کوشیده تحقیقی بی طرفانه و علمی انجام دهد.مبنای این پژوهش مشارکت در کلاس های عرفان حلقه و مصاحبه و مباحثه با مربیان و اعضای این گروه بوده است. محقق در فصل اول، در یک بند، عرفان حلقه را با توجه به اصول اساسنامه این عرفان و به کمک آنچه در میدان تحقیق مشاهده کرده است، معرفی می نماید. در ادامه فصل اول، اصول اساسنامه عرفان حلقه نقد می شود. در فصل دوم بر طبق یافته های میدان تحقیق علل ورود افراد به این گروه و رخدادها و پیامدهایی که بعد از ورودشان اتفاق می افتد، تشریح می گردد و در فصل سوم، برخی از مباحثات محقق با مربی و اعضای گروه عرضه می شود. محقق برخی ایرادها به شیوه پژوهش را پاسخ می دهد.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان