نقش علمای شيعه در گسترش تشيع در هند

نویسنده: راضيه نجاتی حسینی

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1395


درباره کتاب:


تشيع در شبه قاره هند با وجود دانشمندان شیعه در قرون گذشته گسترش يافت و تا به امـروز در رگ های آن جاری بوده است؛ هرچند با تهاجم انگليس بـه ايـن سـرزمين، بيشـتر خزاين معنوی آن به تاراج رفت و از ميان تهى شد، اما مىتوان اميـد داشـت كـه ايـن رگه ها، شاهرگى شوند در قلب تپنده معنويت در هندوسـتان، بـه ايـن شـرط كـه بـاز عالمانى پرورده از غنای فرهنگى تشيع در اين سرزمين فعاليت كنند و تشيع را با همان غنای علمى و انعطافى كه عالمان فرهيختـه و انديشـمند سـده های دهـم و يـازدهم و دوازدهم هجری به اين سرزمين بردند، به هندوستان برند. به نظر مى آيـد دوبـاره بايـد دانشمندانی چون گاوانها برخیزند، میر محمد مومن ها احیا شوند و قاضى نوراالله ها به ظهـور رسـند و دانشگاههايى چون مدرسه بيدر در اين سرزمين با رشته های تخصصى مـرتبط با تشيع احداث شوند، تا تشيع را در هند اعتلايى ديگر بخشند.