چگونگی پیدایش شهرهای علمی در تمدن اسلامی

نویسنده: وجيهه ميری

ناشر:   نسیم رضوان

تاریخ نشر: 1392


درباره کتاب:


بازخوانی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی و واشکافی دستاوردهای آن در دورۀ شکوفایی و نیز عصر انحطاطش، از ضرورت های مطالعاتی در موقعیت کنونی ماست که رویکرد به فرهنگ اسلام از پُرجاذبه ترین موضوعات پژوهشی در میان اندیشمندان جهانی شده است.

چگونگی پیدایش تمدن اسلامی و تأثیر انکارناپذیر آن بر کیفیت تمدنی جوامع بشری معاصر پس از خود باید که همواره ذهن اندیشمندان این دیار را به خود مشغول دارد. در این میان حضور فرهنگ اسلامی در سراسر این تمدن، مسئولیت های مطالعاتی و پژوهشی سنگینی را بر دوش فرهیختگان مسلمان حوزوی و دانشگاهی مینهد تا محققانه به این دستاورد مهم جوامع اسلامی نگریسته و ضمن تبیین چگونگی تکوین و ترکیب عناصر اصلی تمدن اسلامی، و به ویژه کیفیت مشارکت گروهی نخبگان ملل مسلمان در ساخت و پرداخت و کارآمدی و مولد کردن آن که به پیشرفت و شکوفایی این تمدن انجامیده است، راهکارهای نوین قرار گرفتن ملت های مسلمان را در مسیر توسعه و شکوفایی ارائه دهند.

آخرین اخبار