دکتر جهانگیر مسعودی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و حکمت اسلامی

آدرس نامه الکترونیکی: ja_masoodi@yahoo.com


تحصیلات کلاسیک:

دوره کارشناسی: فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد ( ۱۳۷۱ )

دوره کارشناسی ارشد: فلسفه(محض) از دانشگاه تهران(۱۳۷۵)

دوره دکتری: فلسفه وحکمت اسلامی از دانشگاه تربیت مدرس تهران (۱۳۸۲)

تحصیلات حوزوی:

سطح چهار(پایان دوره شش ساله درس خارج) 

دکتری(دانشیار) اجتهاد متجزی- دانشیار اجتهاد مطلق- استاد ۲۰ سال سابقه تحصیل و تدریس در حوزه علمیه خراسان از سال ۱۳۶۰ لغایت۱۳۸۰ ( پایان دوره سطح+ پایان سال هشتم خارج حوزه)

آشنایی با زبان‌های خارجی:

انگلیسی

عربی

سوابق تدریس:

۱- تاریخ فلسفه غرب

۲- تاریخ فلسفه اسلامی

۳- کلام جدید

۴- منطق کلاسیک و منطق جدید

۵- فلسفه دین

۶- فلسفه علوم اجتماعی

۷- فلسفه تعلیم و تربیت

۸- معرفت شناسی دینی

۹- فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه

۱۰- فلسفه اخلاق در حکمت متعالیه

۱۱- معرفت شناسی در حکمت متعالیه

۱۲- فلسفه تحلیلی

۱۳- فلسفه کانت

۱۴- فلسفه افلاطون

۱۵- فلسفه قرون وسطی

۱۶- فلسفه اگزیستانس

۱۷- فلسفه تطبیقی سطوح تدریس : دوره های کارشناسی(۲۰ سال ) دوره های کارشناسی ارشد(۱۶ سال ) دوره های دکتری( ۷ سال )

سوابق پژوهشی:علمی – پژوهشی :

الف ـ پژوهشگر و نویسنده مجله ی حوزه قم به مدت ۱۷ سال ( از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۶ ) و نگارش ۲۰ مقاله علمی ـ تخصصی در این مجله از جمله موارد زیر :

۱- سلسله مقالات دین و تکنولوژی ـ ۶ مقاله در ۶ شماره 

۲- عقلانیت در تمدن اسلامی ( سرمقاله )

۳- جریان شناسی فرهنگی ( سرمقاله )

۴- جریان شناسی عرفانی ( سرمقاله )

۵- انسان جدید ( بایدها و باورها ) ( سرمقاله )

۶- فلسفه بایسته و بایستگی فلسفه ( سرمقاله ) و موارد دیگر

ب ـ طراحی ، مدیریت ، اجرا و سردبیری پنج ویژه نامه برای مجله حوزه علمیه قم وسایر مراکز پژوهشی به همراه نگارش سرمقاله ها با عناوین :

۱- یادنامه ملاصدرا (۱)ـ ش ۹۲ مجله ـ سال ۱۳۷۸

۲- یادنامه ملاصدرا (۲) ـ ش ۹۳ مجله ـ سال ۱۳۷۸

۳- عقلانیت در تمدن اسلامی ـ ش ۱۰۳ و ۱۰۴ مجله ـ سال ۱۳۸۰

۴- جریان شناسی فرهنگی ـ ش ۱۱۹ مجله ـ سال ۱۳۸۲

۵- جریان شناسی عرفانی ـ ش ۱۲۰ مجله ـ سال ۱۳۸۲

۶- صدرای زمان (یادنامه استاد جلال الدین آشتیانی ) –سال ۱۳۸۴

ج ـ نگارش مقالات علمی ـ پژوهشی

۱- بررسی تطبیقی هرمنوتیک فلسفی وآرای روشنفکران مسلمان، منتشر شده در مجله علمی ـ پژوهشی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، ش ۵۶، سال ۱۳۸۱

۲- هرمنوتیک به مثابه روش تحقیق در علوم دینی، منتشر شده در مجله پژوهش های فلسفی ـ کلامی، ش ۳۲-۳۱، سال ۱۳۸۶٫

۳- رویکرد تربیت دینی با توجه به دو مولفه عقل محوری و ایمان محوری، دوره یازدهم، شماره ۲، ۱۳۸۹، مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

۴-  تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی، س ۱۶، ش ۶۴ و ۶۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی

۵-  تاثیر عقل فلسفی بر کلام شیعی، س ۸ ، ش ۲۹، فصلنامه شیعه شناسی

۶- هرمنوتیک کلاسیک و مفسران مسلمان، س ۶، ش ۲۳، ۱۳۸۹، فصلنامه اندیشه نوین دینی

۷-  نقد عقل عربی در دیدگاه جابری و آرکون، س ۱۱، ش ۲، شماره پیاپی ۴۲، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم

۸- تحلیلی از نظریات ترکیبی در اخلاق اسلامی، دوره ۱۲، ش ۳، پاییز ۹۱، فصلنامه اندیشه دینی

۹- مدل نواندیشی استاد مطهری، س ۴۱، شماره متوالی ۳/۸۲ ، فصلنامه مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰- استعاره، مفهوم، نظریه ها و کارکردهای آن در تعلیم و تربیت ، ش۱، س ۱۳۸۹، مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی

۱۱- روش شناسی مواجهه صدرالمتالهین با کلام شیعی، س ۸، ش ۲، فصلنامه فلسفه دین، پاییز و زمستان ۸۹

۱۲- ایمان می آورم تا بفهمم، تحلیلی برون گرایانه از دیدگاه آگوستین، پژوهش نامه فلسفه دین(نامه حکمت)، س یازدهم، ش دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۲

۱۳- بازخوانی نظریه فطرت در رویکردمعناگرایی ویکتور فرانکل، قبسات، س هفدهم، بهار ۱۳۹۱

د ـ تألیف کتاب هرمنوتیک و نواندیشی دینی (۱۳۸۶ ) هند شناخت( مجموعه مقالات – با همکاری گروهی از نویسندگان) ( ۱۳۹۲)

سوابق اجرایی:

۱- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان (پژوهشکده مطالعات میان رشته ای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) به مدت ۸ سال ( از سال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۸۵ )

۲- مدیر گروه پژوهشی فلسفه و کلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ( شعبه خراسان ) به مدت ۱۳ سال ( از سال ۱۳۷۳ لغایت ۱۳۷۸ و ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۳ )

۳ -عضو کمیسیون پژوهش حوزه علمیه خراسان به مدت ۸ سال (از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ )

راهنمایی ها و مشاوره ها:

راهنمایی و مشاوره بیش از ۵۰ رساله و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری از جمله :

۱- دین و عقلانیت

۲- رابطه اخلاق و دین از دیدگاه علامه طباطبایی و کانت

۳- خاستگاه دین از نظر فروید ـ یونگ و فروم و مقایسه آن با نظریه فطرت در نزد متفکران مسلمان

۴- رابطه عقل و دین در « ابن سینا ـ غزالی ـ ابن رشد »

۵- رابطه اخلاق و دین از دیدگاه استاد مطهری ـ علامه طباطبایی و کرکگور

۶- رابطه اخلاق و دین از دیدگاه استاد مطهری ـ آیت ا… مصباح و دکتر سروش

۷- عقل فلسفی از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا

۸- بررسی تطبیقی مبانی روس های تفسیر قرآن و انگاره های هرمنوتیک کلاسیک

۹- نسبت اراده خدا و اراده انسان در حکمت متعالیه

۱۰- دیدگاه های هرمنوتیکی ملاصدرا و تأثیر آن بر نظریات کلامی او

۱۱- رابطه خدا با جهان از دیدگاه استاد مطهری و مطابقت آن با قرآن

۱۲- رابطه عقل و دین از دیدگاه ابن سینا و توماس آکوئیناس

۱۳- ماهیت قضایای هلیه بسیطه در حکمت متعالیه و فلسفه جدید غرب (کانت , فرگه , و راسل )و…..

۱۴- وحدت واجب الوجود از نظر فلوطین و صدرالمتالهین

۱۵- نظربه مطابقت از منظر فلاسفه غرب (فرگه , راسل,و ویتگنشتاین ) وفلاسفه صدرایی

۱۶- انسانشناسی فلسفی(ابن سینا ) ,عرفانی (مولانا ) و علمی(داروین )

۱۷- رابطه اخلاق و سیاست در فلسفه ارسطو

۱۸- معناشناسی تاویل در قران و هرمنوتیک شلایر ماخر

۱۹- نقد و بررسی آراء نیچه در اخلاق

۲۰- رابطه مفهوم با مصداق از حیث وحدت و کثرت

۲۱- استعاره در مثنوی مولوی و دلالتهای تربیتی آن.