دکتر سیدعلی نقی ایازی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری جامعه شناسی با گرایش توسعه اقتصادی، اجتماعی

آدرس نامه الکترونیکی: http://a.ayazi48@gmail.com


تحصیلات:

 • دارای مدرک   کارشناسی و کارشناسی ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی از دانشگاه فردوسی مشهد و دکترای جامعه شناسی از دانشگاه اصفهان
 • دارای سابقه ده سال در س خارج فقه

حوزه های مطالعاتی:

۱-مطالعات میان رشته ای قرآن و جامعه شناسی ۲-جامعه شناسی دین ۳- جامعه شناسی روحانیت

۱-طرح های پژوهشی:

 • ۱-۱  بررسی تاریخ حوزه های شیعی ( به عنوان همکار ۱۳۷۳)
 • ۲-۱ سنجش ومیزان پایبندی جوانان به نماز به عنوان مدیر پروژه سال ۱۳۷۶
 • ۳-۱ سنجش و میزان پایبندی جوانان به دین به عنوان مدیر پروژه سال ۱۳۷۷
 • ۴-۱ بررسی میزان اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در بین طلاب حوزه علمیه مشهد ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۶
 • ۵-۱ تدوین پرسشنامه سرگذشت پژوهی ۲۳ هزار شهید استان خراسان ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 • ۶-۱ بررسی وضعیت طلاب حوزه علمیه مشهد،به عنوان مدیر پروژه و با سفارش مرکز مدیریت حوزه علمیه مشهد، سال ۱۳۷۸
 • ۷-۱ جست و جوی علل و راه حل های شکاف فرهنگی،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 • ۸-۱ بررسی نگرش مردم نسبت به منزلت اجتماعی روحانیت و عوامل موثر بر آن،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۹
 • ۹-۱ جامعه شناسی تبلیغ دینی ،به عنوان مدیر پروژه، سال ۱۳۷۸
 • ۱۰-۱ بررسی نقش مطلوب سازمان روحانیت در ایران(همکار) ۱۳۸۰
 • ۱۱-۱ بررسی جامعه شناختی اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های دین،به سفارش بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی،۱۳۹۴
 • ۱۲-۱ موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن،۱۳۹۲
 • ۱۳-۱ بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت مبتنی بر کنش های اجتماعی بر اساس آموزه های قرآن.۱۳۹۴٫

 

۲-کتاب ها:

 • ۱-۲ مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۱)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان، ۱۳۸۹،.(کتاب برتر سال در فراخوان حوزه ، و برگزیده جهت رونمایی آن در نمایشگاه بین المللی تهران)
 • ۲-۲  مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۲)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان،۱۳۹۰٫
 • ۳-۲ مفاهیم اجتماعی در قرآن (ج۳)، با همکاری آقای دکترآخوندی ، انتشارات بوستان،۱۳۹۱٫
 • ۴-۲ نسبت دین و جامعه مد نی – مجموعه مقالات ، انتشارات ذکر، ۱۳۷۸
 • ۵-۲ درآمدی بر جامعه شناسی تبلیغ دینی ( آماده چاپ) کتاب برتر استانی در حوزه تبلیغ دینی . ۱۳۸۹
 • ۶-۲ درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ،۱۳۹۳
 • ۷-۲ منزلت اجتماعی روحانیت (این کتاب به تایید نشر رسیده ولی بدلیل  برخی ملاحظات در نوبت چاپ قرار نگرفته  است.)
 • ۸-۲ اندیشه های اجتماعی در قرآن، با همکاری آقای دکتر آخوندی،۱۳۹۴ ،(کتاب شایسته تقدیر در فراخوان حوزه ۱۳۹۵)
 • ۹-۲ موانع تفکر در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه های قرآن۱۳۹۵،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.(کتاب برتر در کنگره پیشگامان پیشرفت)

۳-جزوات :  

 • ۱-۳ جامعه شناسی تبلیغ دینی  
 • ۲-۳ روش تحقیق در علوم اسلامی

۴-مقالات:

 • ۱-۴ بررسی میزان اشاعه فرهنگ کتاب خوانی در بین طلاب . نگاه حوزه. شماره ۳۳ – ۳۲
 • ۲-۴ بررسی نظریه فمنیسم، نگاه حوزه- شماره ۴۴-۴۳ 
 • ۳-۴ نیم نگاهی به ساختار و کارکرد آموزشی حوزه و دانشگاه، نگاه حوزه -شماره۴۷ -۴۵
 • ۴-۴ نقش عالمان دین در توسعه یافتگی، نگاه حوزه. شماره۵۴ -۵۳
 • ۵-۴ عناصر تبلیغ و چگونگی کاربرد آن، نگاه حوزه. شماره۴۰ – ۳۸
 • ۶-۴ نیم نگاهی به رسالت حوزه های دینی و ضرورت توجه به فراگیری علوم اجتماعی، نگاه حوزه. شماره۴۴ – ۴۳
 • ۷-۴ تصاویر گوناگون از حضور زن در سینما، مجله آبگینه شورای اجتماعی زنان .
 • ۸-۴ چگونگی تبدیل مفاهیم دینی به نشانه های تصویری ، نقد سینما شماره ۱۵ 
 • ۹-۴  زنان هنرمند در آیینه آمار ، مجله آبگینه شورای اجتماعی زنان . سال ۱۳۷۸
 • ۱۰-۴ مدرس صالح از زبان دیگران.چاپ شده در ویژه نامه نکو داشت آیه الله صالحی.۱۳۸۵
 • ۱۱-۴ آرمان شهر اسلامی در متون دینی – با همکاری آقای دکتر ربانی. ارائه شده در همایش ملی آرمان شهر رضوی. سال ۱۳۸۶
 • ۱۲-۴پدیدارشناسی تعامل روحانیت و نسل جوان – با همکاری دکتر ربانی . ارائه شده در همایش ملی نسل جوان و روحانیت. سال ۱۳۸۸
 • ۱۳-۴ تبیین اندیشه اسلامی پیرامون شهر و شهر نشینی . ۱۳۸۸
 • ۱۴-۴سازمان نظارت اجتماعی در  سیره رضوی – ارائه شده به فراخوان مقالات همایش امر به معروف و نهی از منکر در سیره رضوی. سال ۱۳۹۰
 • ۱۵-۴ حوزه در نگاه رهبری. مجله حوزه شماره ۱۴۵
 • ۱۶-۴ بررسی تعامل ادیان و همزیستی مسالمت آمیز. چاپ شده در ویژه نامه هند شناخت .ارائه شده به همایش بین المللی میراث مشترک ایران وهند.۱۳۹۲
 • ۱۷-۴ الزامات تعامل نظام اجتماعی و حوزه های علمیه در کلام رهبری . مجله حوزه،.سال ۱۳۹۰
 • ۱۸-۴عوامل موثر بر توسعه بر اساس آموزه های دینی . مجله اندیشه حوزه در دست چاپ . سال ۱۳۹۰
 • ۱۹-۴ عوامل موثر بر منزلت اجتماعی روحانیت شیعه . سال ۱۳۸۸  
 • ۲۰-۴ تحلیل کارکردی نماز . با همکاری خانم صدیقه احدی .چاپ شده در منشورات حلقه علمی فرهنگ و تبلیغ معاونت آموزش دفتر تبلیغات اسلامی خراسان . ۱۳۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 • ۲۱-۴موانع اجتماعی تفکر در الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس نظریه‌پردازی داده محور از قرآن      . فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی۱۳۹۲ .
 •   22 –4Methodology of the Social Interpretation of Quran Islamic perspective  1392 .
 • ۲۳-۴ بررسی اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه های قرآن،نشریه علمی پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی،ش ۷
 • ۲۴-۴ درآمدی بر مفهوم سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در اندیشه رهبری،نشریه حوزه،ش ۱۷۳
 • ۲۵-۴ درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن، نشریه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی،ش ۷۱
 • – بررسی تاثیر کنش های اجتماعی در فرایند پیشرفت، نشریه علمی-پژوهشی پژوهش های قرآنی،پاییز ۹۶

۵-دیگر طرح های پژوهشی در حال اجرا:

 • ۱-۵ استخراج و تحلیل مفاهیم اجتماعی در متون دینی

۶-راهنمایی رساله :

 • ۱-۶ تأثیر قواعد فقهی بر روابط اجتماعی با تأکید بر قاعده احسان – استاد مشاور رساله کارشناسی ارشد (‌دفاع شده)
 • ۲-۶– بررسی عوامل موثر بر تغییر وتحول فرهنگی –اجتماعی ، استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد
 • ۳-۶ بررسی تاثیر مسجد و روحانیت بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قرآن (دفاع شده)
 • ۴-۶ بررسی تاثیر نهاد خانواده بر جامغه پذیری دینی بر اساس آیات قران (دفاع شده)
 • ۵-۶ بررسی تاثیر نهاد آموزش بر جامغه پذیری دینی بر اساس آیات قران (دفاع شده)
 • ۶-۶ بررسی کارآفرینی و عوامل موثر برآن (دفاع شده)
 • ۷-۶ بررسی تاثیر گروه همسالان بر جامعه پذیری دینی بر اساس آیات قرآن(دفاع شده)

۷-داوری ها :

 • ۱-۷داوری طرح پژوهشی خرافه و تاثیر آان بر قلمرو اجتماعی دین
 • ۲-۷ جمع آوری و تبیین خرافات و بدعت های دینی و آیینی موجود در استان اصفهان
 • ۳-۷ داور مقالات نشریه دو فصلنامه علمی پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی
 • ۴-۷ داور مقالات نشریه علمی -پژوهشی اسلام و مطالعات اجتماعی
 • ۵-۷ داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی
 • ۷-۶داور مقالات نشریه علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی

۸-تدریس ها:

 • ۱-۸ تدریس درس مبانی جامعه شناسی از سال ۱۳۹۰-۱۳۸۶
 • ۲-۸تدریس درس مبانی جامعه شناسی تبلیغ دینی ۱۳۹۰- ۱۳۸۰
 • ۳-۸تدریس درس روش های تحقیق در علوم انسانی ۱۳۸۸- ۱۳۷۸
 • ۴-۸ تدریس درس مردم شناسی فرهنگی ۱۳۸۷
 • ۵-۸ موارد تدریس در دانشگاه های اصفهان و باقرالعلوم (ع)،علوم اسلامی رضوی و حوزه علمیه مشهد بوده است.

 

۹-کارگاهها:

 • ۱-۹ شرکت در کارگاه روش تحقیق استاد پروفسور فرامرز رفیع پور ۱۳۸۰
 • ۲-۹ شرکت در کارگاه آرمان شهر اسلامی ۱۳۸۷
 • ۳-۹ شرکت در کارگاه تحلیل عامل در عمل ۱۳۸۷
 • ۴-۹ شرکت در کارگاه نقد فیلم ۱۳۷۵
 • ۵-۹ شرکت در کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی و روش کلاسداری . ۱۳۸۷ ۰
 • ۶-۹ شرکت در کارگاه پژوهشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی . ۱۳۸۹ ۰
 • ۷-۹ شرکت در کارگاه آموزشی مدیریت استراتژیک . ۱۳۸۸
 • ۸-۹ شرکت در کارگاه آموزشی ابزارهای پژوهشی دیجیتال . ۱۳۸۹
 • ۹-۹ شرکت در کارگاه آموزشی بانک های اطلاعاتی داخلی . ۱۳۸۹
 • ۱۰-۹ شرکت در کارگاه پژوهشی روش نگارش مقالات علمی – پژوهشی ۱۳۹۰   .  ISI
 • ۱۱-۹ شرکت در کارگاه فلسفه روش شناسی در علوم انسانی.دکتر محمد تقی ایمان
 • ۱۲-۹ اجرای کارگاه جامعه شناسی خانواده با رویکرد آسیب شناسی اجتماعی،دو دوره،۱۳۹۵
 • ۱۳-۹ اجرای کارگاه جامعه شناسی خانواده با رویکرد آسیب شناسی اجتماعی، ،۱۳۹۶

۱۰-همایش ها:

 • ۱-۱۰ شرکت در همایش آرمان شهر رضوی همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۶٫
 • ۲-۱۰ شرکت در همایش آرمان شهر اسلامی همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۷٫
 • ۳-۱۰ شرکت در همایش مناسبات نسل جوان و روحانیت همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۸
 • ۴-۱۰شرکت در همایش قرآن و نسل نو – در سالهای ۱۳۸۴-۱۳۸۲
 • ۵-۱۰ شرکت در همایش قرآن و جامعه امروز با بزرگداشت مرحوم راغب اصفهانی ۱۳۸۴
 • ۶-۱۰ شرکت در همایش مدرس صالح همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۵
 • ۷-۱۰ شرکت در همایش مهدویت همراه با ارائه مقاله ۱۳۸۷٫
 • ۸-۱۰ شرکت در انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۸۵
 • ۹-۱۰ شرکت در هم اندیشی دین از چشم سینما همراه با ارائه مقاله در سالهای ۱۳۷۹- ۱۳۷۶
 • ۱۰-۱۰ شرکت در همایش اهل قلم . ۱۳۸۸
 • ۱۱-۱۰ شرکت در انجمن جامعه شناسی ایران ۱۳۹۰
 • ۱۲-۱۰ شرکت با ارائه مقاله در همایش ملی خانواده و مسائل نوپدید.۱۳۹۵

۱۱-سوابق خاص:

 • ۱-۱۱ کسب رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد در رشته پژوهشگری دانشگاه۱۳۷۷
 • ۲-۱۱ کسب رتبه اول کتاب برتر،مفاهیم اجتماعی در قرآن، در بین طلاب سطح ۴  )دکترا) حوزه علمیه خراسان بزرگ ۱۳۸۹
 • ۳-۱۱ کسب رتبه برتر کتاب درآمدی بر جامعه شناسی تبلیغ دینی در سطح استان خراسان ۱۳۸۹
 • ۴-۱۱ دریافت لوح تقدیر طرح پژوهشی برتر در استان خراسان بابت طرح جست و جوی علل و راه حل های شکاف فرهنگی ۱۳۸۷ 
 • ۶-۱۱ دریافت لوح تقدیر مقاله تبیین اندیشه اسلامی پیرامون شهر و شهر نشینی ۱۳۸۸
 •  7-11 دریافت لوح تقدیر  ششمین همایش اهل قلم . استان اصفهان ۱۳۸۹
 • ۸-۱۱ دریافت لوح شایسته تقدیر برای کتاب اندیشه های اجتماعی در قرآن ۱۳۹۴
 • ۹-۱۱ افتخار بالغ بر یکسال سال حضور داوطلبانه در میادین دفاع مقدس با ۳۲ درصد جانبازی
 • ۱۰-۱۱ دریافت لوح تقدیر و تندیس کنگره الگوی اسلامی پیشرفت برای طرح پژوهشی بررسی جامعه شناختی الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس اموزه های قرآن،۱۳۹۴

آخرین اخبار