محمد بهرامی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و سرپرست گروه قرآن و مطالعات اجتماعی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: سطح چهار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آدرس نامه الکترونیکی: m.bahrami@isca.ac.ir


تحصیلات حوزوی:

سطح چهار دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آشنایی با زبانهای خارجی:
انگلیسی

عربی

حوزه های مطالعاتی:  1- فقه و اصول ۲- هرمونوتیک ۳- فرق اسلامی

مقالات چاپی:

۱- آرای کلامی و تفسیری اباضیه فصلنامه پژوهشهای قرآنی آزادی در حکومت منتظر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲- الاسلام و فلسفه الحقوق(دراسه مقارنه) فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳- اسماعیلیه و علوم قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴- آسیب شناسی شایعه در قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵- اطلاق یا نسبیت اخلاق از نگاه مفسران فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶- امنیت فردی در نظام حقوقی قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۷- امنیت ملی و فرهنگ انتظار مجموعه مقالات نهمین همایش مهدویت ایمان و اسلام از منظر طبرسی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۸- مقدمه ای بر تفسیر کاشف تفسیر کاشف بایسته های علوم قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۹- بهره های کلامی مولانا از داستان پیامبران فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۰- بهره های مولانا از داستان آدم ع فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۱- بهره های مولانا از داستان پیامبرص فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۲- تحلیل قصص قرآن در مثنوی تحلیل وحی در نگاه علامه طباطبایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۳- تفسیر علمی در المیزان فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۴- تفسیر، تاویل و مثل و ممثول فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۵- تلاش های قرآنی معتزله فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۶- تیپ شناسی خانواده در قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۷- حقوق کیفری قرآن در نگاه منتقدان(حد سرقت) فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۸- حقوق کیفری قرآن در نگاه منتقدان(سنگسار) فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۱۹- حقوق کیفری قرآن در نگاه منتقدان(قصاص) فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۰- خشونت خانوادگی از منظر قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۱- خوارج و نگرش به قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۲- خیر و شر در منظر علامه طباطبایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۳- داستان پیامبران در تفسیر ابوالفتوح فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۴- دانش اسباب نزول فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۵- درآمدی بر جامعه شناسی خانواده فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۶- دگر اندیشان عرب و اسباب نزول ایات حجاب فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۷- دیدگاههای قرانی معتزله فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۸- دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۲۹- روش شناسی ترجمه قران فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۰- روش شناسی تفسیر الکاشف فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۱-ریشه یابی کاستی های تفسیر علمی در قرون معاصر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۲- سیر اندیشه معتزله در ابعاد کلامی و علوم قرانی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۳- شبهه شناسی قصاص، حدود و دیات فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۴- عصمت پیامبران در نگاه ابولفتوح فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۵- علم و دین در منظر علامه طباطبایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۶- علوم قرآنی از دیدگاه امام خمینی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۷- علی و انسان شناسی قرآنی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۸- فلسفه احکام در قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۳۹- قرائت های نو ازآیات حجاب فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۰- قرآن و آزادی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۱- قرآن و حقوق الانسان فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۲- قرآن و فرهنگ در نگاه ابوزید فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۳- قرآن و فرهنگ زمانه قرآن و مسئله امنیت ملی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۴- کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۵- کرامت انسان در نظرگاه امام خمینی جامعه گرایش مذهبی شهرستانی "صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار" فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۶- معنا شناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۷- معناشناسی تاویل و تفسیر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۸- معناشناسی قصه در مثنوی و قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۴۹- معنی شناسی تاویل فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۰- معیارهای نقد دیدگاه های مفسران در روض الجنان فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۱- منابع حقوق در قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۲- منطق تفسیر در نگاه طبرسی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۳- نبایسته ها در تفاسیر یکصد ساله اخیر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۴- نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۵- دانش تفسیر و هرمنوتیک هرش فصلنامه پژوهشهای قرآنی و روزنامه اطلاعات

۵۶- نسبت دین و فرهنگ فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۷- نسخ در تفسیر روض الجنان فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۸-نظریه پردازان ترجمه فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۵۹- نقد دیدگاه استاد معرفت درباره آیات منسوخه فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۰- نقد کتاب اسباب نزول، لباب النقول و … فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۱- نقد مستندات قرآنی نظریه تحریف کتاب مقدس فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۲- نقدی بر "قرآن و پلورالیزم" فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۳- نگاهی به دیدگاه آیت الله صانعی در تفاوت دیه زن و مرد نگاهی مقایسه ای به تعریف ایمان در تفسیر المیزان و الکبیر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۴- نگرش تطبیقی به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۵- هدف تفسیر هرمنوتیک کتاب مقدس و دانش تفسیر فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۶- هرمنوتیک متون مقدس فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۷- همسان سازی تفسیر قرآن و متون بشری فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۸- وحی در نگاه علامه طباطبایی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

۶۹- ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسلامی فصلنامه پژوهشهای قرآنی

تقدیرنامه ها و بورس ها:

۱- مقاله« آرای کلامی و تفسیری اباضیه» لوح زرین جشنواره مطبوعات را دریافت کرده است.

۲- مقاله «امنیت ملی و فرهنگ انتظار» به عنوان مقاله برتر نهمین همایش مهدویت در شیراز شناخته شد و در آن همایش ارایه گردید.

آخرین اخبار