دکتر سیدمحمد حسینی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی گروه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصاد با گرايش اصلي اقتصاد پولي و گرايش دوم اقتصاد بين الملل

آدرس نامه الکترونیکی: http://Hoseini42@gmail.com

دکتر سیدمحمد حسینی

نام: سیدمحمد حسینی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی گروه فقه کاربردی

پست الکترونیک: Hoseini42@gmail.com

 

شناسنامه علمی
 

الف) سابقه آموزشی:
مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد رشته اقتصاد.
مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، رشته اقتصاد.
مقطع دکتری دانشگاه امام صادق(ع)، با گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین الملل.
۲۳ سال سابقه تحصیل در حوزه های علمیه مشهد و قم و استفاده ازمحضر اساتید درس خارج فقه حوزه های مزبور به مدت ۶ سال.
 

ب) فعالیتهای علمی- پژوهشی:

کتاب:
۱٫ همکاری در طرح تکمیل و ویراستاری مجدد اقتصادنا، که طرح مزبور به ضمیمه فرهنگ لغت و توضیح اصطلاحات اقتصادی و غیر اقتصادی در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ به چاپ رسیده است.
۲- کتاب « درسنامه زیرساخت های اقتصاد اسلامی »چاپ شده در سال ۱۳۹۴
۳- کتاب « الزامات فراموش شده توسعه پایدار » چاپ شده در زمستان ۱۳۹۶
۴- کتاب  «راه های سپرده گذاری شرعی در بانکها » چاپ شده در سال ۱۳۹۳ ، همکار اصلی. 
۵- تولید محتوا برای درس موضوعات انتخابی اقتصاد اسلامی به سفارش دانشگاه پیام نور.
۶- آموزه های اسلامی تولید و توزیع، در حال چاپ.

۷- ارتباط متقابل تربیت و اقتصاد بر اساس آموزه های اسلامی در دوفاز (در حال تدوین)
۸- رساله دکتری با عنوان « بررسی فقهی – اقتصادی مشتقات با تأکید بر قراردادهای آتی ها و اختیارات »
۹- پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان « مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی »

 

مقالات
١٠- The Social Philosophy of Avicenna, published چاپ شده در مجلھ in Journal of the Islamic
Studies and Humanities Volume ١٠, Winter ٢٠١٣.
١١- Morteza Motahhari's Social Thought and Influence on His Economic Views,
Accepted and Presented on the ٢nd International Conference on Social Thought in the
Middle East and North Africa.
۱۲- « قرارداد آتی ها، تعریف، کارکرد و چالش های فقهی» چاپ شده در شماره سوم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی.
۱۳ – چاپ مقاله در مجموعه مقالات و ارائه آن در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «حاکمیت اسلامی و طراحی ابزارهای جدید مالی»
۱۴- چاپ مقاله در مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد … سوئد تحت عنوان «محبت حلقه گمشده توسعه پایدار»
۱۵- اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران، چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، تابستان ۹۲ . (مقاله مشترک)
۱۶ – اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران، چاپ شده در زمستان ۹۴ (مقاله مشترک)
۱۷ – مداخله های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران، چاپ شده در پاییز ۹۶ . (مقاله مشترک)
۱۸ – مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران چاپ شده در پاییز ۹۶ (مقاله مشترک)
۱۹- اثر بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض الحسنه رایج در سیستم مالی ایران – چاپ شده در زمستان ۹۴ (مقاله مشترک)
۲۰- چاپ مقاله در مجموعه مقالات در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «زهد و توسعه اقتصادی تعامل یا تقابل؟» (مقاله مشترک) 

۲۱- چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش چالش های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی تحت عنوان « مبادله دارایی با هدف کسب سود از دیدگاه اقتصاد اسلامی »
۲۲ – ارائه مقاله در نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، تحت عنوان: برنامه های درسی رشته اقتصاد اسلامی
۲۳ – ارایه مقاله در همایش بیی المللی هند شناسی تحت عنوان: وضعیت اقتصادی هند و زمینه های پیشرفت چاپ شده در مجموعه مقالات.

راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

رساله دکتری (مشاور)

۱- مطالعه زیرساختارهای تعیین کننده اثر بخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران- دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ – محمد علی ابوترابی

۲- مطالعه نقش توسعه مالی بر نحوه اثرگذاری رانت منابع طبیعی برانباشت سرمایه های ملموس و ناملموس در ایران- دانشگاه فردوسی مشهد- ۱۳۹۶/۰۵/۰۵- فرزانه احمدیان

پایان نامه مقطع ارشد (راهنما)

۳- راه های شرعی سپرده گذاری در بانک ها -جامعه المصطفی- 1388/10/15 – محمد حسین احمدی

۴- ربا و شبهات جدید- جامعه المصطفی- 1391/11/17 -سیدرضا غفاری

۵- نقش دولت در مکتب اقتصادی اسلام-  پیام نور- ۱۳۹۲/۱۲/۱۷- روح الله جوان

۶- تبیین و بررسی نقش اخلاق، بر حفظ محیط زیست به منزله یکی از عوامل توسعه پایدار از منظر اسلام- پیام نور- ۱۳۹۴- فهیمه میرزایی

۷- بررسی تاثیر پرتفوی تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی بر سودآوری بانک ها- پیام نور- ۱۳۹۴/۱۲/۱۲- معصومه آزاد

۸- عوامل اثربخش اعطای تسهیلات بانکی به عنوان شاخصی در بهبود فضای کسب وکار- 1395/11/13- محمدعلی رمضان زاده

۹- فرهنگ اقتصادی از حقیقت تا ضرورت- پیام نور- ۱۳۹۶/۱۰/۳۰- جواد امیری

۱۰- توسعه مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ: لزوم ایجاد یک نهاد مالی تخصصی- دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)- 1397/07/10- حسانه حسینیان

پایان نامه مقطع ارشد (مشاور)

۱۱- بررسی روند شاخص های توسعه مالی و رابطه علی آن با رشد اقتصادی در ایران- فردوسی مشهد- 1388/06/30 – محمدعلی ابوترابی

۱۲- بررسی فقهی معاملات آتی فردوسی مشهد- 1390/04/06 – محمد بای

۱۳- بررسی عقلانیت در اقتصاد اسلامی وتاثیر آن بر امنیت اقتصادی فردوسی مشهد- 1389/11/02 – زینب شوریده بخت

۱۴- آسیب شناسی اقتصاد وبازتاب آن در تربیت از دیدگاه امام علی-علیه السلام- با تأکید بر نهج البلاغه – فردوسی مشهد- 1395/11/30 -راضیه خزاعی

۱۵- تعیین مرز بهینه مداخلات دولت در بازار هنرهای نمایشی: بررسی رابطه مداخله دولت و کارآیی بازار در تئاترهای تهران- دانشگاه بین-المللی امام رضا (ع)- زهرا خوشبوئی

۱۶- نقش عرف در حقوق اسلام و ایران- سبزوار- ۱۳۹۲/۱۱/۲۷- سید احمد موسوی

۱۷- نقش بیمه های اجتماعی در افزایش ظرفیت پاسخگویی نظام جمهوری اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی- 1389/09/30 -وجیهه دانشور

۱۸- راه های گریز از ربا در معاملات از منظر مذاهب خمسه – جامعه المصطفی- 1390/01/28 – حامد سروری

۱۹- بررسی سود بانکی در فقه امامیه و حنفیه – جامعه المصطفی- 1390/07/02 – محمد رفیق جواهری

۲۰- رابطه رفاه اقتصادی و معنویت دینی از منظر قرآن و حدیث- جامعه المصطفی- 1393/03/22 – سیدعلی حسینی

۲۱- بررسی عوامل موثر بر نرخ وصول مطالبات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی- پیام نور- زهرا شاطریان 

۲۲- بررسی عوامل مؤثر بر پرتفولیوی سپرده های قرض الحسنه، کوتاه و بلندمدت بانکی با استفاده از مدل داده های ترکیبی (مطالعه موردی شعب بانک صادرات مشهد۱۳۹۴/۰۷/۱۱  مجتبی نعمتی /پیام نور 

۲۳- بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی با رهیافت مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL)-  1394-09/18 – مریم عباسی

۲۴- بررسی تأثیر افزایش هزینه های زندگی بر سن ازدواج در مشهد ( ۱۳۹۵ 1396 )- 1396/10/20-  فرحناز جهان بخش

۲۵- بررسی روشهای مناسب تأمین مالی بدون ربا، برای اقتصادایران – پیام نور – محمد علی معدنی

۲۶- سرمایه انسانی، پس انداز و اصطکاک های بازار کار هنرمندان: یک تحلیل نظری از نقش توسعه مالی – دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- زهرا غفوری

۲۷- امکان سنجی اعمال یک استراتژی توسعه اقتصادی منسجم برای بخش فرهنگ-  دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- منصوره آسیایی پور

۲۸- سرمایه مصرف فرهنگ در یک مدل رشد – درون زا – دانشگاه بین- المللی امام رضا (ع)- ۱۳۹۷/۰۷/۱۰- الهه سیدشماری

۲۹- مطالعه ی جایگاه وقف در جامعه ی اسلامی و نقش آن در توسعه نظام آموزش های رسمی(مورد مطالعاتی شهر مشهد)- موسسه آموزش عالی عطار – شهریور ۹۷ – محسن جوانمرد

۳۰- بررسی نقش ساختار بانکی در اجرای عقود مشارکت در سود و زیان (PLS) دربانکداری بدون ربا( مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران مشهد )- موسسه آموزش عالی عطار- 1397/9/25 -مهدی ظریفی

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد(داوری)

۳۱- بررسی بازده اقتصادی محدوده دخالت مستقیم قطاع در بافت پیرامون حرم مطهر(ع) – دانشگاه فردوسی – 1388/06/21 -لیلا لکزیان

۳۲- نقد مبانی توسعه فرهنگی در مورد زنان در ایران- مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان – 1389/12/22 – زهرا طهرانیان

۳۳- بررسی رابطه ایمان به خدا بر رفتار مصرف کننده در شهرسبزوار- پیام نور- 1392/09/27  زکیه مهر پارسا 

برگزاری کارگاه و سخنرانی علمی
۱- برگزاری کارگاه « روحانیت و سواد مصرف »
۲- سخنرانی علمی با موضوع « بررسی قرارداد اختیار معامله » در دانشگاه مفید

۳- سخنرانی علمی در با موضوع « بررسی قرارداد آتی » در جلسه هم اندیشی حوزه و دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد ( ۳ جلسه).
۴-  سخنرانی در نشست علمی« روابط گرم انسانی و توسعه پایدار از منظر قرآن و سنّت » 


همکاری در همایش ها و نشست های علمی
۱- شرکت در نشست های تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی ( ۶ دوره).
۲- شرکت در جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه
۳- عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش« اقتصاد اسلامی و توسعه » 
۴- عضو کمیته داوری اولین و دومین همایش« اقتصاد اسلامی و توسعه » 
۵-  مشاور و عضو کمیته داوری همایش« اسلام و نیازهای دنیای معاصر » 
۶-  عضو انجمن« اقتصاد اسلامی ایران » 
۷-عضو کمیته راهبردی طرح جامع گردشگری استان خراسان
۸- شرکت در کارگاه آموزشی روش تحقیق
۹- شرکت در کارگاه آموزشی روش شناسی (سه مورد)
۱۰ – شرکت در کارگاه آموزشی هویت علم دینی
۱۱ – شرکت در کارگاه آموزشی پدیدار شناسی
۱۲ – شرکت در کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


نظارت، داوری و ارزیابی
۱- ناظر طرح زمینه های اقتصاد مقاومتی در قرآن و سنت
۲- داوری کتاب عقد بیمه در فقه اسلامی
۳- داوری کتاب سیمای اقتصادی جهان اسلام
۴- داوری کتاب سیره اقتصادی پیامبر (ص)
۵- ارزیابی طرح بررسی جریان های فکری در…
۶- داوری ۵ مقاله برای مجله مطالعات اسلامی فقه و اصول
۷- داوری ۴ مقاله برای مجله اقتصاد پولی، مالی
۸- داوری ۴ مقاله برای دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
۹- داوری مقاله برای مجله نقد و نظر
۱۰ – داوری مقاله برای مجله دو فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای
۱۱ – داوری مقاله برای مجله حقوق اقتصادی
۱۲ – داوری ۳ مقاله برای فصلنامه فرهنگ رضوی


ج) فعالیت های آموزشی:
۱۶ سال سابقه تدریس در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه امام رضا (ع)، موسسه
عالی آموزش بانکداری ایران ، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی آموزش بانکداری.

۱- ج. مقطع کارشناسی ارشد

۱- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد-  موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹- ۴ ترم

۲- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – تجارت بین الملل-  1388 نیمسال ۱

۳- دانشگاه پیام نور- موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰ – ادامه دارد

۴- دانشگاه پیام نور مبانی فقهی اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰- ۱۳۹۶

۵- دانشگاه پیام نور اقتصاد خرد ۱۳۹۵ – ادامه دارد

۶- دانشگاه پیام نور اقتصاد صنعتی ۱۳۹۵ – ادامه دارد

۷- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران -بانکداری اسلامی و مبانی فقهی و حقوقی آن- – 2 ترم نیمسال دوم ۸۸ 88- 87 و۸۹

۸- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانکداری نوین ۲ ترم سال تحصیلی ۸۸-۸۹

۹- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بازارها و ابزارهای مالی ۲ ترم ۸۹-۸۸ و ۸۸-۹۰

۱۰- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران نظام بانکداری اسلامی ۲ ترم

۱۱- موسسه آموزش عالی عطار عقاید اقتصادی دانشمندان مسلمان – نیمسال دوم ۱۳۹۴ -۱۳۹۵ – نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۲- موسسه آموزش عالی عطار نقد اقتصاد سنتی نیمسال اول ۱۳۹۵-۱۳۹۶

۱۳- موسسه آموزش عالی عطار اقتصاد اسلامی ۲ نیمسال اول ۱۳۹۵- ۱۳۹۶ نیمسال اول ۱۳۹۶-۱۳۹۷

۱۴- آموزش دفتر تبلیغات اسلامی نظام اقتصاد اسلامی ۴ ترم

 

۲ ج. مقطع کارشناسی

۱- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد ، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ – 11 ترم ۱۴ کددرسی

۲- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – آشنایی با اقتصاد اسلامی از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ – 11 ترم، ۱۴ کد درسی

۳- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 5 ترم پول و ارز و بانکداری ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

۴- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد 5 ترم ، تجارت بین الملل از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

۵- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد- 3 ترم ، پول و بانکداری از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸

۶- دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد – تاریخ عقاید اقتصادی از ۱۳۸۶ نیمسال ۲

۷- دانشگاه امام رضا (ع) پول و ارز و بانکداری ۱۳۸۵ -ادامه دارد
۸- دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مبانی علم اقتصاد ۵ سال تحصیلی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

۹- دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور چند درس: پول و ارز و بانکداری، توسعه، بودجه و … 4 ترم

۱۰- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانکداری اسلامی نیمسال اول ۸۸-۸۷

۱۱- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران مدیریت مالی بین الملل ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰- ۵ ترم

۱۲- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران اصول بانکداری نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

۱۳- دانشگاه علوم اسلامی رضوی اقتصاد اسلامی ۲ نیمسال اول ۹۶ – ۹۷

۱۴- دانشگاه علوم اسلامی رضوی اندیشه اقتصادی متفکرین مسلمان – نیمسال دوم ۹۶-۹۷

 

۳ ج. سایر

۱- فرهنگسرای بهشت مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

۲- فرهنگسرای انتظار مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۰-۱۳۹۱

۳- فرهنگسرای بهرمان مدیریت اقتصادی خانواده نیمسال دوم ۱۳۹۱- ۱۳۹۰

 

د)فعالیتهای اجرایی:
۱-  مدیر گروه آموزشی و پژوهشی اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.  1379 -1384
۲-  مدیر گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.  1384 – 1391
۳- کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان در سال ۱۳۸۰
۴- عضو کمیته راهبردی گردشگری استان خراسان در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱
۵- یک سال همکاری با شورای اول شهر مشهد به عنوان کارشناس تفریغ بودجه.


سایر
۱-  بررسی و تحلیل بودجه چند سازمان عمومی وابسته به شهرداری مشهد در شورای شهر اول مشهد.
۲- همکاری در تدوین جزوات تاریخ عقاید اقتصادی برای دوره آموزشی گروه اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی.

 

 

 

آخرین اخبار