دکتر غلامرضا صدیق اورعی

عنوان سازمانی: عضو شورای علمی گروه

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری

آدرس نامه الکترونیکی: sedighouraee@googlemail.com

دکتر غلامرضا صدیق اورعی

سوابق تدریس:

مبانی جامعه شناسی
نیازهای انسانی
مبانی جامعه شناسی
جامعه شناسی درادبیات فارسی
تاریخ تفکر اجتماعی دراسلام 

سوابق اجرایی:

مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس دانشگاه

مقالات چاپی:

پدیدارشناسی تجربه گناهان جنسی

جستاری به ویژگیهای نظام اجتماعی اسلام

جایگاه منطقی مبانی جامعه شناسی

جامعه شناسی دین یا جامعه شناسی دینی

تعارض های فرهنگی و تهدید وفاق اجتماعی

تبیین هنجارهای اسلامی خانواده در المیزان

پدیده ی اجتماعی

پدیدارشناسی تجربی زیارت امام رضا (ع)

بررسی و نقد کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری