دکتر محمدتقی فخلعی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و مدیرگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد - سردبیر فصلنامه مطالعات اسلامی(فقه و اصول) و عضو شورای علمی گروه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

آدرس نامه الکترونیکی:

دکتر محمدتقی فخلعی

تحصیلات حوزوی:

خارج فقه و اصول

آشنايی با زبانهای خارجی:

عربی:کامل انگلیسی: متوسط

سوابق تدريس:

تدریس مستمر بیش از پانزده سال در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و بیش از 7 سال در مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی در موضوعات اصول فقه و فقه

سوابق پژوهشي:

دو اثر تألیفی با عنوان «مجموعه گفتمانهای مذاهب اسلامی» و «رهیافت فقهی در حقوق بین الملل» و بیش از 30 مقاله علمی-پزوهشی در مجلات علمی پزوهشی کشور

عرصه‌های مطالعاتی:

1- فقه سیاسی 2- فقه معاملات 3- فقه جزایی 4- فلسفه فقه 5- اصول فقه 6- فقه مقارن 7- تاریخ 8- سیره 9- عقاید

سوابق اجرايي:

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 7 سال سردبیر فصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصول

تقديرنامه ها و بورس ها:

دو نوبت به عنوان استاد منتخب آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد ارتقای علمی به مرتبه دانشیاری در سال 1387 و استاد تمامی در سال 1392

راهنمايي ها و مشاوره ها:

راهنمایی و مشاوره بیش از سی رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد