اعضای هیئت علمی

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی مرتبه علمی گروه مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
گروه هنر و تمدن اسلامی 
۱ محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی استادیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی m.baghestani@isca.ac.ir
۲ غلامرضا جلالی  عضو هیئت علمی  استادیار هنر و تمدن اسلامی سطح سه فقه و اصول gh.jalali@isca.ac.ir
۳ سیدعلیرضا واسعی عضو هیئت علمی دانشیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن‌ ملل اسلامی a.vaseei@isca.ac.ir
۴ محمد غفوری عضو هیئت علمی مربی هنر و تمدن اسلامی

دانشجوی دکتری در رشته تاریخ اهل بیت

m.ghafoori@isca.ac.ir
گروه قرآن و مطالعات اجتماعی  
۱ محمد خامه گر عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث

m.khamegar@isca.ac.ir

۲ سیدمصطفی احمدزاده عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث

m.ahmadzadeh@isca.ac.ir

۳ سیدعلی نقی ایازی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری جامعه شناسی با گرایش توسعه اقتصادی و اجتماعی a.ayazi@isca.ac.ir
۴ سیدمحسن میرسندسی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی  m.sondosi@isca.ac.ir
۵ محمد بهرامی  عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی سطح چهار فقه و اصول

m.bahrami@isca.ac.ir

گروه حکمت و کلام جدید
۱ سیدمجید ظهیری  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری فلسفه گرایش حکمت متعالیه m.zahiri@isca.ac.ir
۲ محمدمسعود سعیدی نامقی عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری جامعه شناسی m.saeedi@isca.ac.ir
۳ سیدعباس صالحی  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری کلام   
گروه فقه کاربردی
۱ علی شفیعی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی سطح سه فقه و اصول

a.shafiei@isca.ac.ir

۲ سیدمحمد حسینی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی دکتری علوم اقتصاد گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین‌الملل

m.hoseini@isca.ac.ir

آخرین اخبار