اعضای هیئت علمی

 

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی مرتبه علمی گروه مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
گروه هنر و تمدن اسلامی 
۱ محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی استادیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی mo_baghestani@yahoo.com
۲ سیدحسین سیدی عضو هیئت علمی  استادتمام  هنر و تمدن اسلامی دکتری زبان و ادبیات عرب hosein_seyyedi@yahoo.com
۳ غلامرضا جلالی  عضو هیئت علمی  استادیار هنر و تمدن اسلامی سطح سه فقه و اصول jalali_fh@yahoo.com
۴ سیدعلیرضا واسعی عضو هیئت علمی دانشیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن‌ ملل اسلامی Vaseiali@yahoo.com
۵ محمد غفوری عضو هیئت علمی مربی هنر و تمدن اسلامی

دانشجوی دکتری در رشته تاریخ اهل بیت

 
گروه قرآن و مطالعات اجتماعی  
۱ محمد خامه گر عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث khamegar@gmail.com
۲ سیدمصطفی احمدزاده عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث Mostafa.ahmadzadeh@gmail.com
۳ سیدعلی نقی ایازی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری جامعه شناسی با گرایش توسعه اقتصادی و اجتماعی a.ayazi48@gmail.com
۴ سیدمحسن میرسندسی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی  m.sondosi@gmail.com
۵ محمد بهرامی  عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی سطح چهار فقه و اصول m.bahrami41@gmail.com
گروه حکمت و کلام جدید
۱ سیدمجید ظهیری  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری فلسفه و حکمت‌اسلامی m.zahiri@isca.ac.ir
۲ محمدمسعود سعیدی نامقی عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری جامعه شناسی saeedi110@gmail.com
۳ سیدعباس صالحی  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری کلام   
گروه فقه کاربردی
۱ علی شفیعی  عضو هیئت علمی مربی فقه کاربردی سطح سه فقه و اصول

a.shafiei@isca.ac.ir

۲ سیدمحمد حسینی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی دکتری علوم اقتصاد گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین‌الملل

Hoseini42@gmail.com

    آخرین اخبار