اعضای هیئت علمی

 

 

 

رديف نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی مرتبه علمی گروه مدرك تحصيلی پست الكترونيكی
گروه هنر و تمدن اسلامی 
1 محمد باغستانی کوزه گر عضو هیئت علمی استادیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی m.baghestani@isca.ac.ir
2 غلامرضا جلالی  عضو هيئت علمی  استادیار هنر و تمدن اسلامی سطح سه فقه و اصول gh.jalali@isca.ac.ir
3 سيدعليرضا واسعی عضو هيئت علمی دانشيار هنر و تمدن اسلامی دكتری الهيات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن‌ ملل اسلامی a.vaseei@isca.ac.ir
4 محمد غفوری عضو هیئت علمی مربی هنر و تمدن اسلامی

دانشجوی دكتری در رشته تاریخ اهل بیت

m.ghafoori@isca.ac.ir
گروه قرآن و مطالعات اجتماعی  
1 محمد خامه گر عضو هيئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث

m.khamegar@isca.ac.ir

2 سيدمصطفی احمدزاده عضو هيئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث

m.ahmadzadeh@isca.ac.ir

3 سیدعلی نقی ایازی عضو هيئت علمي استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری جامعه شناسی با گرایش توسعه اقتصادی و اجتماعی a.ayazi@isca.ac.ir
4 سیدمحسن میرسندسی عضو هيئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی كارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی  m.sondosi@isca.ac.ir
5 محمد بهرامی  عضو هيئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی سطح چهار فقه و اصول

m.bahrami@isca.ac.ir

گروه حكمت و کلام جدید
1 سيدمجيد ظهيری  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری فلسفه گرایش حکمت متعالیه m.zahiri@isca.ac.ir
2 محمدمسعود سعيدی نامقی عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دكتری جامعه شناسی m.saeedi@isca.ac.ir
3 سیدعباس صالحی  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری کلام   
گروه فقه کاربردی
1 علی شفیعی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی سطح سه فقه و اصول

a.shafiei@isca.ac.ir

2 سيدمحمد حسينی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی دکتری علوم اقتصاد گرايش اصلي اقتصاد پولی و گرايش دوم اقتصاد بين‌الملل

m.hoseini@isca.ac.ir

آخرین اخبار