بزرگداشت هزاره تألیف کتاب قانون بوعلی سینا

۱۷ تیر ۱۳۹۷


اهدا کننده: بزرگداشت هزاره تألیف کتاب قانون بوعلی سینا

مکان: تهران و همدان 

تاریخ اهدا: آبان ۱۳۹۲ – october 2013

 

 


بزرگداشت هزاره تألیف کتاب قانون بوعلی سینا