دفتر پژوهشکده اسلام تمدنی

نشانی:

مشهد،‌ چهار راه خسروی،‌ خیابان آیت الله خزعلی، آیت الله خزعلی۳،‌ دفتر تبلیغات اسلامی،‌ پژوهشکده اسلام تمدنی.

آدرس الکترونیکی:

info@ici.isca.ac.ir

تلفن:

۰۵۱-۳۲۲۳۳۶۷۵

داخلی واحد رایانه و پشتیبانی سایت           8654

دورنگار:

۰۵۱-۳۲۲۳۳۶۷۵

 

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

نام و نام خانوادگی شما (الزامی)

ایمیل شما

نام کتاب (الزامی)

نام نویسنده کتاب (الزامی)

آخرین اخبار