دومین همایش بین المللی ادیان توحیدی

۱۷ تیر ۱۳۹۷


 

اهدا کننده: همایش بین المللی ادیان توحیدی

مکان: ایران – اصفهان

تاریخ اهدا: بهمن ۱۳۹۱

 

 


دومین همایش بین المللی ادیان توحیدی