پژوهشى

 کتاب

 1.  نگاهى ‏نو به جریان عاشورا، با همکارى جمعى از پژوهشگران،سال انتشار۱۳۸۴، چاپ نهم۱۳۹۰؛
 2. نظارت علمی  کتاب دائره المعارف تاریخی؛ رویدادهاى تاریخ اسلام، (ترجمه گروهى)، سال انتشار ۱۳۸۵؛
 3. درآمدى بر روش‏هاى تبلیغى ائمه‏ علیهم السلام، (با همکارى آقاى دیانى )،انتشار سال ۱۳۸۶؛
 4. جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج ‏البلاغه ابن‏ ابى‏ الحدید، سال انتشار ۱۳۸۶؛
 5. ناظر علمی کتاب فرهنگ نامه مؤلفان اسلامی، (کار گروهی)، سال انتشار ۱۳۸۹؛
 6. واقعه حره، رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، سال انتشار ۱۳۹۱ ؛
 7. راهبردهای ائمه (ع) در مواجهه با نا هنجاری های اجتماعی، سال انتشار ۱۳۹۴؛
 8. فلسفه تمدن اسلامی؛ مبانی و ادوار، ارزیابی نهایی،‌۱۳۹۸.
 9. تاریخ اسلام در عصر پیدایش،‌ ارزیابی نهایی،‌۱۳۹۸.
 10. فلسفه تمدن اسلامی؛‌ آسیب شناسی و بایسته ها،‌ در دست انجام.

مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی

 1. جستجویى در علل قیام توابین، مجله اندیشه حوزه، سال ۶۹؛
 2.  روابط سیاسى پیامبرصلى الله علیه وآله، مجله اندیشه حوزه، سال ۷۰؛
 3. آخرین پایگاه دشمن، دژ بنى قریظه، مجله اندیشه حوزه، سال ۷۰؛
 4. سیاست و حکومت امام خمینى، مجله حوزه، ش ۹۶ و ۹۸،  سال ۷۸؛
 5. جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏علیه السلام در نهج‏البلاغه، مجله حوزه، ش ۱۰۱ -۱۰۲، سال ۷۹؛
 6. بررسى جامعه شناختى عصر امام حسین‏علیه السلام، مجله حکومت اسلامى، ش۲۵، سال ۸۱؛
 7. تاریخ نگارى و تاریخ‏پردازى، مجله پگاه حوزه، ش ۱۲۶ و ۱۲۷، سال ۸۳؛
 8. بررسى‏هاى تاریخى و داورى‏هاى اخلاقى، مجله پگاه حوزه، سال ۸۳؛
 9. آموزش و پرورش در قرن هشتم هجرى، مجله آینه پژوهش، سال ۸۴؛
 10. معرفى کتاب تاریخ الادب الجغرافى، آینه پژوهش، سال ۸۴؛
 11. تاریخ تحلیلى یا تحلیل تاریخ، مجله نامه تاریخ پژوهان، ش۶، سال ۸۵؛
 12. در هنگامه رحلت پیامبر(ص)، مجموعه مقالات تمدن اسلامی و سیره پیامبر(ص)،  دانشگاه اصفهان، سال ۸۵؛
 13. جریان شناسی عاشورا، مجموعه مقالات عاشورا، انتظار، انقلاب، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۸۶؛
 14. وقف در مسیر فقه اسلامی شیعی از آغاز تا قرن هفتم هجری، مجموعه مقالات همایش وقف و تمدن اسلامی، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع) و …، سال ۸۷؛
 15. تاریخ تحلیلی به مثابه روش با تأکید بر اندیشه ابن خلدون، مجله تاریخ پژوهان، ش۱۶، سال ۸۷؛
 16. قیام عاشورا زمینه ساز عدالت و پیشرفت، مجموعه مقالات عاشورا، عدالت، پیشرفت، دانشگاه امام صادق، ۸۸؛
 17. شناسایی تفصیلی الرسائل السیاسیه، آینه پژوهش، ش۱۱۹، ۱۳۸۸
 18. غایتمندی تاریخ، مجله تاریخ اسلام، علمی تخصصی، ش۳۹،  ۱۳۸۹؛
 19. تاریخ به مثابه فرایند اندیشه در مروج الذهب و التنبیه و الاشراف مسعودی، ‌با آقای محمد مهدی سعیدی، تاریخ در آینه پژوهش، علمی –تخصصی(علمی -ترویجی)، شماره ۲۵، ۱۳۸۹ ؛
 20. جریان های فکری –سیاسی عهد امام رضا(ع)،( واکاوی راز پیشنهاد خلافت و استنکاف امام)، چاپ شده در کتاب برهان مبین، ۱۳۹۱؛
 21. کلام سیاسی مکتب اعتزال، آینه پژوهش، ش ۱۴۱، ۱۳۹۲
 22. فراز مندی حیات نبوی تا عهد مدنی، حکمت حکومت و حاکمیت پیامبر(ص) ، ۱۳۹۲
 23. پیشرفت حیات نبوی در عهد مدنی، کتاب حکمت، حکومت و حاکمیت پیامبر(ص)، ۱۳۹۲
 24. رازگشایی ناهمراهی امام سجاد با مردم مدینه، شیعه پژوهشی، علمی ترویجی،  ۱، ۱۳۹۳
 25. راهبردهای امام حسن در مواجهه با ناهنجاری های سیاسی اجتماعی، مجموعه مقالات سبط النبی امام حسن مجتبی(ع)، ۱۳۹۳
 26. فلسفه تمدن اسلامی؛ مبانی، ماهیت ، مشکاه، علمی ترویجی، ۱۲۸، ۱۳۹۴
 27. تبارشناسی سنت تعامل با خانواده، آیت هشتم، ۱۳۹۴
 28. روش شناسی مطالعات تاریخی مرحوم عطاردی، مجموعه مقالات همایش عطارد خراسان، ۱۳۹۴
 29. سنت پزشکی در گستره تاریخ اسلام با تأکید بر عهد رضوی، مجموعه مقالات همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی، ۱۳۹۴
 30. حقوق بشر دوستانه در سیره و سنت امام علی(ع)، مجله سیره پژوهی اهل بیت(ع)، ش۱، ۱۳۹۵
 31. بررسی مفاد بیعت در دو سده اول هجری،‌ دو فصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، ‌ش۳،‌ ۱۳۹۶.
 32. پویایی تمدن اسلامی؛ مبانی و ظرفیت ها، مجموعه مقالات هفته تمدن نوین اسلام، ۱۳۹۶.
 33. عقلانیت به مثابه منطق تعامل با ادیان و مذاهب در سیره رضوی(ع)، همایش عقلانیت در سیره رضوی،‌۱۳۹۶.
 34. نقش عدالت اجتماعی در شکوفایی علمی تمدن اسلامی عهد رضوی، همایش عقلانیت و اخلاق،‌ ۱۳۹۶.
 35. انگاره معنویت در حیات تمدنی امام علی (ع)، همایش بین المللی امام علی (ع)الگوی معنویت و اخلاق در جهان معاصر،۱۳۹۷.
 36. گوهر تمدن در تراز فلسفی،‌ همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان معاصر،‌ ۱۳۹۸
 37. فلسفه تمدنی ابن خلدون،‌ ابداع یا انتحال؟(مشترک)، همایش مناسبات فلسفه و تمدن در جهان معاصر،۱۳۹۸.

مقاله های علمی پژوهشی

 1. شارح معتزلى و شرح کتاب شیعى، جستارى در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، مجله علمی پژوهشی مطالعات اسلامى دانشکده الهیات مشهد بهار ۸۵؛
 2.  مصالحه امام حسن (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و تمدن اسلامى، واحد علوم و تحقیقات تهران، شماره ۲، سال۸۵؛
 3. نظریه پردازی و چالش های فرارو، مجله علمی پژوهشی فلسفه علم، سال ۱۳۸۹؛
 4. آسیب شناسی زمینه های علمی در تمدن اسلامی از دیدگاه سید حسین نصر (نفر اول)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، شماره اول سال ۱۳۹۰؛
 5. فرجام تاریخ؛ جستاری در خصوص غایت تاریخ از نظر شماری از متفکران، مجله علمی پژوهشی تاریخ اسلام، ش۴۷،  ۱۳۹۰؛
 6. جایگاه و نقش ابن ابی الحدید در تاریخ اجتماعی-فکری اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، ش۴۰،  ۱۳۹۱٫
 7. نقش و جایگاه زنان در بسط فرهنگ محرم و سوگواری در عصر ناصری، (نفر اول)، مجله علمی پژوهشی تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال سوم، ش۱، ۱۳۹۲
 8. آیین و رسوم مهریه نزد برخی مسلمانان در سده اول و دوم هجری، (نفر اول)، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش ۱۰، ۱۳۹۲
 9. پیشرفت مدنی در جامعه عهد نبوی، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام، ش۱۲،  ۱۳۹۳
 10. کند و کاوی در علل شکل گیری واقعه حره، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ اسلام، ش۲۱،  ۱۳۹۳
 11. باورداشت آموزه مهدویت و نقش آن در احیای فرهنگ و تمدن شیعی، (نفر اول)، فصلنامه علمی پژوهشی مشرق موعود، ۲۹، ۱۳۹۳؛
 12. جستاری در کاربرد امیرالمومنین در فرهنگ و تمدن اسلامی، فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش۲۱، ۱۳۹۵
 13. روی آورد سیاسی امام سجاد (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ۳، ۱۳۹۴
 14. جستاری در رویایی امام حسین(ع) با صلح امام حسن(ع)؛ رویکرد و کنش، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ش۶، ۱۳۹۵
 15. مقاله ISI در تاریخ سیاسی شیعه، Alawite government of Tabaristan and its political and social ideas ، Asian Research Consortiums، ۲۰۱۶٫ (نفر دوم)
 16.  تبارشناسی سنت تعامل با خانواده، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، زمستان ۱۳۹۵٫
 17.  جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن بر اساس دیدگاه علامه و مطهری، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های قرآنی، در حال چاپ ۱۳۹۵٫
 18. بازکاوی مهاجرت علی بن محمد باقر(ع) به کاشان و پیامدهای آن،(نفر دوم)‌ فصلنامه علمی پژوهشی  پژوهشنامه تاریخ اسلام،‌ بهار ۱۳۹۶.
 19. روش شناسی تاریخ؛‌ توصیف روایی گذشته،‌تبیین علی رویداد، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام، ۱۳۹۶.
 20. عنصر هدایت گری در تکاپوهای امام هادی (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه پژوهی، ‌پاییز ۱۳۹۶.
 21. امکان تمدن اسلامی در دنیای کنونی؛ نکاهی به مبانی و ظرفیت ها،‌ فصلنامه علمی پژوهشی تقد و نظر، ۱۳۹۶.
 22. راهکارهای اصلاح جامعه در پرتو سیره ائمه (ع)، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تشیع، ۱۳۹۶.
 23.  اهمیت و نقش استراتژیک قلعه رباح در تحکیم قدرت دولت های اسلامی اندلس در تحکیم قدرت (نفر سوم)،‌ دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخی جهان اسلام،‌ ۱۳۹۶.
 24. جایگاه معیاری امام جواد(ع) در تفکر اعتقادی شیعه،‌ فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی ، تابستان ۱۳۹۷.
 25.  کارکرد امنیت بخشی امام زادگان در ایران با تاکید بر کارکرد امنیت اجتماعی (نفر دوم)، ٰفصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تابستان ۱۳۹۷.
 26. مجله نوآوری علوم انسانی(ISI) Humanidades e Inovação. مشترک ۲۰۱۹  “The Report by Ibn Rajab Hanbali (795 AH) on Stagnation of Islamic Sciences in the Eighth Century AH (Fazl o elm al-Salaf ‘alá elm al-Khalaf).
 27. عوامل و اسباب ثبات العادات و التقالید الدینیه لقبایل محافظه میسان…، علمیه محکمه (علمی پژوهشی)،‌ ۲۰۱۸.
 28. نقش شیعه در مباحث نظری و روش شناختی تاریخ و تاریخنگاری در عهد شکوفایی تمدن اسلامی، علمی پژوهشی همایشی،‌۱۳۹۷.
 29. بررسی و نقد دیدگاه سید قطب در باره جامعه متمدن و غیر متمدن (نفر دوم)، دو فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ و فرهنگ، ش۱۰۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۷٫ (انتشار ۱۳۹۸).
 30. بررسی تحلیلی سازکارهای معرفی امام رضا(ع) توسط امام کاظم(ع) (مشترک)، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، ۱۳۹۸٫
 31. صلح امام حسن(ع) در سنجه تمدن اندیشی؛ امنیت و همگرایی اجتماعی، دوفصلنام علمی پژوهشی تاریخ اسلام در آیینه پژوهش، ۱۳۹۸٫

مقالات دائره المعارفی

 1. بیش از ۲۰ مقاله در دائره المعارف قرآن کریم، جلدهای اول، دوم، سوم ، چهارم و پنجم. انتشار یافته  در سال ۱۳۸۱ به بعد.
 2. شش مقاله در دائره المعارف حج، انتشار یافته در سال ۱۳۹۳ و بعد.
 3. بیش از ۴۰ مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد اول سال ۱۳۹۴٫
 4. ۱۰ مقاله در دانشنامه امام رضا(ع)، جلد دوم، سال ۱۳۹۶.
 5. ۲ مقاله در دانشنامه اهل بیت (ع)،‌ (در نوبت انتشار).

کرسی های علمی

 1. کرسی نوآوری تاریخ تحلیلی به مثابه روش،‌ هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی،‌ ۱۳۹۰.
 2. کرسی نقد کتاب واقعه حره؛ رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی، پژوهشکده اسلام تمدنی،‌ ۱۳۹۴.
 3. ناقد علمی کرسی نظریه پردازی تنوع و وحدت تمدن اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۷٫
 4. ناقد کرسی ترویجی فهم تمدنی سیره امام رضا(ع)، بنیاد پژوهش های اسلامی، ۱۳۹۸٫
 5. کرسی نوآوری بازخوانی مراحل یا ادوار تمدن اسلامی، در دست انجام (۱۳۹۸)

آموزشى

۱. تدریس در دوره های کارشناسی در دانشگاه های مختلف مشهد ، قم و تهران ؛ از سال ۱۳۷۲ به بعد؛

۲.  تدریس ارشد، دکتری  و سطح چهار در جامعه المصطفی.

۳. تدریس دوره دکتری و ارشد در دانشگاه معارف، دانشگاه اهل بیت (ع)، دانشگاه علوم حدیث، دانشگاه تهران پردیس فارابی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم، پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و … در سال های متمادی؛

 ۴. برگزاری کارگاه تاریخ علم و تمدن اسلامی ، روش تحقیق در علوم انسانی در مراکز مختلف حوزه و دانشگاه؛

۵. کارگاه های آموزشی؛ روش تحقیق در تاریخ، تمدن اسلامی، چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی، فلسفه تاریخ و …در دانشگاه های مختلف.

۶. تدریس برای اساتید دانشگاه ها در طرح هم اندیشی اساتید برای دانش افزایی(ضیافت اندیشه)، چندین دوره (از سال ۱۳۹۱ تاکنون).

۷٫ برگزاری جلسه (کرسی) نقد و بررسی کتاب راهبردهای ائمه(ع) در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی، در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۱۳۹۸ و دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز ۱۳۹۸٫

ارائه مقاله در همایش‏ها و عضویت در هیأت علمی

 1. ارائه مقاله در همایش اسلام و حقوق بشر دوستانه بین‏اللملى، در قم سال ۸۴؛
 2. ارائه مقاله در همایش بین‏المللى پیامبر اعظم و تمدن اسلامى، در دانشگاه اصفهان سال ۸۵؛
 3. ارائه مقاله در همایش آموزه‏هاى بهداشتى پیامبر اعظم (ص) در دانشگاه علوم پزشکى رفسنجان، سال ۸۵؛
 4. ارائه مقاله در همایش طب النبى در اسلام ، دانشگاه علوم پزشکى ایران، برگزار شده توسط وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشکى، سال ۸۵؛
 5. ارائه مقاله در همایش عاشورا، انتظار، انقلاب، سازمان اوقاف و دانشگاه امام صادق(ع)، ۸۵ ؛
 6. ارایه مقاله در همایش بین المللی  قضات عالی جهان تحت عنوان گفتگوی بین الادیان، لکنهو، هند، ۲۰۰۸؛
 7. ارائه مقاله در همایش عاشورا، عدالت و توسعه، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، ۸۹؛
 8. ارائه مقاله در همایش نقش کرسی های نظریه پردازی در توسعه علمی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، ۸۹٫
 9. ارائه مقاله در همایش وقف و تمدن اسلامی ۱۳۹۱٫
 10. ارائه مقاله در همایش قرآن , و امام رضا(ع)،‌ دانشگاه تهران، ‌۱۳۹۱.
 11. ارائه مقاله در همایش سبط النبی (امام حسن مجتبی(ع))، ۱۳۹۳.
 12. ارائه مقاله در همایش امام رضا (ع) و خانواده،‌ ۱۳۹۴.
 13. ارائه مقاله در همایش تمدن پزشکی در عهد امام رضا(ع)، ۱۳۹۴.
 14. ارائه مقاله در همایش امام جواد(ع)،‌ ۱۳۹۵.
 15. ارائه مقاله در همایش اخلاق و عدالت در سیره اهل بیت(ع)،‌ ۱۳۹۶.
 16. ارائه مقاله به همایش بین المللی نقش شیعه در علوم اسلامی،‌ نقش شیعه در مباحث نظری تاریخ و تاریخنگاری در عهد شکوفایی تمدن اسلامی ،‌۱۳۹۷.
 17. ارائه مقاله در همایش بین المللی امام علی(ع) الگوی معنویت و اخلاق در جهان معاصر،‌۱۳۹۷.
 18. ارائه مقاله در همایش مناسبات فلسفه و تمدن اسلامی در جهان معاصر،‌۱۳۹۸.
 19. عضو هیأت علمی همایش “وقف و تمدن اسلامی”، همایش “عاشورا، انقلاب و انتظار”، همایش “طب نبوی در تاریخ اسلام”، همایش “عاشورا، انقلاب، توسعه”، همایش “نقش نظریه پردازی در توسعه علوم”، و همایش “امام رضا و جریان های کلامی” و …
 20. مدیر علمی و عضو کمیته همایش کشوری تمدن پزشکی در عصر رضوی برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ۱۳۹۴
 21. رییس کمیسیون تمدن نوین اسلامی دومین همایش علوم انسانی اسلامی ۱۳۹۵
 22. عضو کمیته علمی همایش طب سنتی ۱۳۹۵
 23. عضو کمیته علمی همایش بین المللی عدالت و اخلاق در سیره اهل بیت(ع)،‌ ۱۳۹۶.
 24. عضو کمیته علمی همایش ملی مناسبات فلسفه و تمدن اسلامی در جهان معاصر، ۱۳۹۷-۱۳۹۸.

 مسئولیت‏هاى پژوهشى و خدمات علمى

 1. مدیر بخش تاریخ اسلام، مجله اندیشه حوزه، ۷۱-۶۹٫
 2. مدیر بخش تاریخ اسلام مرکز پژوهشهاى اسلامى سازمان تبلیغات، ۷۳-۷۲٫
 3. مدیر گروه معارف اسلامى موسسه آموزش‏عالى غیرانتفاعى سجاد، مشهد، ۷۷-۷۵٫
 4. عضو شوراى فرهنگى دانشگاه علوم پزشکى، مشهد، ۷۴٫
 5. عضو پژوهشى گروه تاریخ، دفتر تبلیغات اسلامى، مشهد، ۷۷-۷۴٫
 6. عضو و دبیر شوراى ارزیابى و نظارت مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى، ۸۰ – ۷۷٫
 7. قائم مقام معاونت پژوهشى مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).۸۱-۷۷٫
 8. مسئول پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت‏علیهم السلام، ۷۸تا مرداد سال ۸۸٫
 9. مسئول بخش تاریخ دائرهالمعارف قرآن کریم، ۸۳-۷۹٫
 10. عضو شوراى تدوین واحدها و سرفصل‏هاى دروس آموزشى براى مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى، مدرسه امام خمینى، ۸۱ تا ۹۲ .
 11. عضو گروه تدوین سرفصل‏هاى درس گروه تاریخ اسلام، واحدخواهران حوزه علمیه ۸۳-۸۱٫
 12. عضو شوراى آموزشى دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۸۲ تا ۸۶٫
 13. عضو هیأت امنای انجمن علمی ایرانی تاریخ اسلام، نایب رییس و مسئول پژوهش انجمن . از سال ۱۳۸۸ – ادامه دارد.
 14. عضو هیأت امنای انجمن تاریخ پژوهان سال های ۸۵و ۸۶.
 15. عضو هیأت تحریریه مجله علمی –پژوهشی پژوهش نامه تاریخ اسلام از سال ۸۸ تاکنون.
 16. عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی طب و تزکیه، از سال ۱۳۹۰ -۱۳۹۴.
 17. عضو هیأت تحریره دو فصلنامه تخصصی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۱۳۹۴ تاکنون.
 18. عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی مطاللعات ادبی متون اسلامی از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 19. عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی پژوهشی  مطالعات تاریخی جهان اسلام، از ۱۳۸۹ تاکنون.
 20. عضو هیأت تحریریه مجله علمی پژوهشی فرهنگ رضوی، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 21. عضو هیأت تحریریه مجله علمی ترویجی سخن تاریخ، از سال ۱۳۹۰ تاکنون.
 22. عضو هیأت تحریریه مجله علمی ترویجی پژوهشنامه تاریخ تشیع، از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 23. دبیر هیأت حمایت و رییس دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۸۹ – ۱۳۹۱.
 24. عضو کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵.
 25. عضو اصلی کرسی تاریخ و جغرافیای هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 26. عضو اصلی کرسی علمی فرهنگ و تمدن هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 27. عضو کمیسیون دائمی شورای عالی تحقیقات وزارت علوم (شورای عتف)۱۳۹۰- ۱۳۹۱.
 28. عضو کمیته برنام ریزی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، از سال ۱۳۹۰ – ۱۳۹۳.
 29. رییس کارگروه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران برنامه ریزی وزارت علوم، از سال ۱۳۹۰-۱۳۹۳.
 30. مدیر گروه تاریخ علم و تمدن اسلامی مرکز هم اندیشی اساتید، از سال ۱۳۹۱- ۱۳۹۳.
 31. مدیر کل پژوهش و رییس مرکز پژوهش های علوم اسلامی و انسانی دفتر تبلیغات اسلامی مشهد از ۱۳۹۳-۱۳۹۵.
 32. موسس و رییس پژوهشکده اسلام تمدنی وابسته به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۵ تا آخر ۱۳۹۶.
 33. عضو کارگروه علوم تاریخی شورای تحول علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸.
 34. مدیر مسئول و سردبیر دو فصلنامه علمی ترویجی سیره پژوهی اهل بیت(ع) از سال ۱۳۹۴ تاکنون.
 35. مدیر مسئول فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسلامی از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 36. سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 37. عضو هیأت نظارت بر نشر کتاب اداره کل ارشاد خراسان رضوی و سرگروه تاریخ و جغرافیا،‌ از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 38. عضو کارگروه تدوین سرفصل رشته فلسفه نظری تاریخ،‌ دانشگاه باقر العلوم (ع) قم، ۱۳۹۶-۱۳۹۷.
 39. عضو گروه پژوهشی انقلاب و تمدن اسلامی بنیاد پژوهش های اسلامی از سال ۱۳۹۶ تاکنون.
 40. عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ‌از سال ۱۳۹۵ تاکنون.
 41. راهنمایی و مشاوره ده ها رساله و پایان نامه (در سطح دکتری و ارشد) از سال ۱۳۸۶ تاکنون.

 کارویژه های علمی

 1. طرح تاسیس پژوهشکده تاریخ و سیره اهلی بیت(ع) با سه گروه پژوهشی در قم،‌۱۳۸۱.
 2. طرح تاسیس پژوهشکده اسلام تمدنی با چهار گروه پژوهشی در مشهد،‌ ۱۳۸۴.
 3. موسس و طراح دانشنامه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۵.
 4. تاسیس مجله دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع)، ۱۳۹۴.
 5. طرح تأسیس دانشنامه تمدن اسلامی،‌۱۳۹۶، فاز صفر.

لوح‏هاى تقدیر

۱. لوح تقدیر پژوهش برتر مقاله جریان‏شناسى دشمنى با امام على‏(ع)، اداره کل ارشاد اصفهان.

۲. لوح تقدیر رتبه اول براى کتاب نگاهى‏نو به جریان عاشورا، از سوی کنگره دین پژوهان

۳. لوح تقدیر رتبه دوم پژوهشی کتاب جانشینان پیامبر(ص) در پرتو شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه.

۴. لوح تقدیر برای کتاب واقعه حره رویارویی ارزش های دینی و سنت های جاهلی از سوی کتاب سال حوزه به عنوان شایسته تقدیر ۱۳۹۳

۵. لوح تقدیر مقاله برتر روش شناسی تاریخ نگاری عطاردی در همایش بزرگداشت عطاردی، سال ۱۳۹۴

۶. لوح تقدیر مقاله برتر سنت پزشکی در گستره تمدن اسلامی، در همایش تمدن پزشکی در عهد رضوی،۱۳۹۴

۷. لوح تقدیر پژوهشگر برتر سوم سال ۱۳۹۳، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۸.  لوح تقدیر پژوهشگر رتبه اول سال ۱۳۹۴، پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی.

۹. لوح تقدیر  رتبه اول کتاب راهبردهای ائمه در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی،‌ جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان،‌ ۱۳۹۵.

۱۰. لوح تقدیر رتبه دوم مقاله علمی روش شناسی تاریخ نگاری عطاردی، ‌جشنواره پژوهشی حوزه علمیه خراسان، ۱۳۹۵.

۱۱. لوح تقدیر پژوهشگر رتبه اول سال ۱۳۹۶، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

اعضای هیئت علمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!