حجت الاسلام دکتر محمد خامه گر


اطلاعات علمی

رشته علمی تخصصی :  علوم قرآن و حدیث

حوزه های مطالعاتی:

 1. تفسیر(روایی،اجتهادی،ساختاری،تنزیلی)
 2.  قواعد ترجمه
 3.  ترجمه قرآن
 4. سوره شناسی علوم قرآن
 5.  گرایشهای تفسیری

۲- تحصیلات علمی

۲-۱- تحصیلات حوزوی

 1. مقدمات- مدرسه علمیه آقا باباخان شیراز – ۱۳۶۱-۱۳۶۳
 2. دوره سطح – ۱۳۶۶-۱۳۶۳
 3. خارج فقه و اصول- ۱۳۶۶- ۱۳۸۶
 4. اتمام سطح  چهار حوزه  با تحصیل  چهار سال درس خارج در  حوزه علیمه قم–۱۳۷۲

۲-۲- تحصیلات متوسطه و  دانشگاهی

 1. دبیرستان- ریاضی و فیزیک- ۱۳۵۷-۱۳۶۰
 2. کارشناسی- ادبیات عرب-دانشگاه شهید چمران اهواز   ۱۳۷۱ – ۱۳۷۵
 3. کارشناسی ارشد-علوم قرآن و حدیث-دانشکده اصول دین قم-۱۳۷۷-۱۳۷۹
 4. دکتری-علوم قرآن و حدیث-دانشگاه فردوسی مشهد-۱۳۹۱-۱۳۹۵

۳- فعالیت های آموزشی در مراکز علمی

۳-۱- سوابق تدریس در حوزه علمیه

 1. حوزه علمیه اقا باباخان شیراز-  جامع المقدمات۱۳۶۳- ۱۳۶۲
 2. مدرسه علمیه امام صادق آبادان جامع المقدمات- منطق مظفر- مختصر المعانی – اصول فقه مظفر –    ( سطح ۳)۱۳۷۴
 3. مرکز آموزشی  آخوند خراسانی- دفتر تبلیغات اسلامی  مشهد-تفسیر قرآن- تفسیر اثری – روش تحقیق در قرآن – تفسیر اجتهادی –  مهارت های بیان تفسیر قرآن – ( سطح ۳)۱۳۸۷- ۱۳۹۶
 4. مدرسه اسلام شناسی حضرت زهرا- فن ترجمه قرآن – تفسیر قرآن- روش تحقیق –  تفسیر اثری – اصول و مبانی تفسیر موضوعی ( سطح ۳)- ۱۳۸۷- ۱۳۹۴
 5. موسسه آموزشی امام سجاد  مشهد- تفسیر تخصصی –  قواعد تفسیر قرآن –  تفسیر ترتیبی قران- ( سطح ۳)۱۳۹۱- ۱۳۹۵
 6. مدرسه علمیه مهدیه- روش تحقیق کاربردی- سطح ۲- ۱۳۹۳- ۱۳۹۵
 7. مدرسه علمیه نور الرضا-  تفسیر  قرآن- پایه ۱۰۱۳۹۴
 8. مدرسه علمیه سلیمانی-  تفسیر  قرآن- پایه ۱۰- ۱۳۹۶

۳-۲-  سوابق  تدریس در دانشگاهها

 1. دانشگاه آزاد اسلامی  اهواز- دروس معارف اسلامی-  کارشناسی- ۱۳۷۰- ۱۳۷۶
 2. دانشگاه آزاد اسلامی آبادان- فلسفه علم- کارشناسی- ۱۳۷۲- ۱۳۷۴
 3. دانشگاه آزاد  اسلامی آبادان- دروس معارف اسلامی- کارشناسی- ۱۳۷۰- ۱۳۷۶
 4. دانشگاه شهید چمران اهواز- دروس معارف اسلامی- کارشناسی- ۱۳۷۰- ۱۳۷۸
 5. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  قم- تناسب آیات و سور در قرآن- کارشناسی- ۱۳۸۵
 6. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  قم- تاریخ ترجمه و مقایسه ترجمه ها- کارشناسی- ۱۳۸۵
 7. دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد- روش تحقیق در معارف قرآن- کارشناسی- ۱۳۸۶
 8. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- مبانی و روش های تفسیر قرآن- کارشناسی- ۱۳۸۶
 9. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- تفسیر تخصصی قرَآن روایی- کارشناسی ارشد- ۱۳۸۷
 10. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- رابطه قرآن و سنت- کارشناسی- ۱۳۸۸
 11. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- فن ترجمه قرآن- کارشناسی- ۱۳۸۹
 12. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- فن ترجمه قرآن- کارشناسی- ۱۳۸۹
 13. دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد- روش تحقیق در معارف قرآن – کارشناسی ارشد- ۱۳۹۰
 14. دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد- فن ترجمه قرآن- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۰
 15. جامعه  المصطفی- روش تحقیق در علوم قران و تفسیر- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۰
 16. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- روش تحقیقکارشناسی۱۳۹۲
 17. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد- تفسیر تخصصی قران  روایی- کارشناسی ارشد-۱۳۹۲
 18. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- بررسی تاریخ  ترجمه قرآن- کارشناسی ارشد۱۳۹۳
 19. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- روش تحقیق- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۳
 20. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- بررسی تاریخ  ترجمه قرآن- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۴
 21. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد- بررسی تاریخ  ترجمه قرآن ترم ۲- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۴
 22. جامعه المصطفی – مشهدروش نقد ترجمه قرآنکارشناسی ارشد- ۱۳۹۵
 23. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-روش تحقیق-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 24. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-تفسیر قرآن-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 25. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-تفسیر تخصصی قرآن-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 26. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-تفسیر  اجتهادی-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 27. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-تفسیر تخصصی قران روایی-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 28. جامعه  المصطفی-رو ش نقد و بررسی ترجمه های قرآن- کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 29. جامعه  المصطفی-روش نقد و بررسی  روایات تفسیری-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 30. جامعه  المصطفی-تفسیر ترتیبی تطبیقی-دکتری-۱۳۹۵
 31. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد-بررسی تاریخ  ترجمه قرآن-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵
 32. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد-بررسی تاریخ  ترجمه قرآن-کارشناسی ارشد۱۳۹۵
 33. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-تفسیر تخصصی ۲-کارشناسی ارشد۱۳۹۶
 34. مرکز تخصصی آخوند خراسانی مشهد-کارگاه بیان تفسیر-کارشناسی ارشد۱۳۹۶
 35. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد-بررسی تاریخ  ترجمه قرآن برادرانکارشناسی ارشد۱۳۹۶
 36. دانشکده  تربیت مدرس قرآن  مشهد-بررسی تاریخ  ترجمه قرآن خواهران- کارشناسی ارشد۱۳۹۶
 37. جامعه  المصطفیاصول و روش‌های ترجمه قرآنکارشناسی ارشد۱۳۹۶
 38. جامعه  المصطفی- تفسیر ترتیبی تطبیقی- دکتری- ۱۳۹۶
 39. جامعه  المصطفی- نقد و بررسی روایات تفسیری- کارشناسی ارشد- ۱۳۹۶
 40. جامعه  المصطفی- نقد و بررسی ترجمه های قرآن-کارشناسی ارشد-۱۳۹۶
 41. دانشگاه قرآن و حدیث  مشهد- روشها و گرایش های تفسیر قرآن-کارشناسی ارشد-۱۳۹۶

۳-۳-  برگزاری کارگاه های علمی آموزشی

 1. کارگاه تفسیر ۱۵ جزء قرآن کریم-  آستان قدس رضوی-۱۳۹۶- ۱۳۸۶
 2. مهارت های بیان تفسیر قرآن-حوزه علمیه بیرجند-۱۳۹۳
 3. مهارت های بیان تفسیر قرآن-حوزه علمیه بجنورد-۱۳۹۴
 4. مهارت های بیان تفسیر قرآن-حرم مطهر رضوی-۱۳۹۳
 5. مهارت های بیان تفسیر قرآن-حرم حضرت معصومه-۱۳۹۴
 6. آشنایی با روش تفسیر ساختاری-میاندوآب تبریز-۱۳۹۰
 7. آشنایی با روش تفسیر ساختاری-بروجرد-۱۳۹۲
 8. دوره ترجمه تفسیری قران – اردوی حوزه اصفهان در مشهد-۱۳۹۴
 9. دوره های آموزش روزنامه نگاری (۱۵ دوره)-  نهادر رهبری در دانشگاه ها-۱۳۹۷-۱۳۸۰
 10. دوره آموزش روزنامه نگاری-حوزه علمیه قم-۱۳۸۱
 11. کارگاه تفسیر تطبیقی آیات حج (۵ دوره)-بعثه مقام معظم رهبری – مشهد-۱۳۹۴-۱۳۹۰
 12. کارگاه آموزشی ترجمه و تفسیر جزء سی قرآن-  حوزه علمیه اراک- ۱۳۹۷
 13. کارگاه راهکارهای انس دانشجویان با تفسیر قرآن-  پژوهشکده قرآن و عترت دانشکاه آزاد اسلامی تهران-۱۵/۴/۹۷

۴- فعالیت های پژوهشی

۴-۱-کتب تدوین شده

 1. روش برنامه ریزى آموزشى-مرکز تحقیقات وبررسی های سپاه-۱۳۶۶
 2. ویژگى‏هاى مطلوب متون درسى-مرکز تحقیقات وبررسی های سپاه-۱۳۶۶
 3. در آمدى بر برنامه ریزى درسى-مرکز تحقیقات وبررسی های سپاه-۱۳۶۷
 4. انتظارات امام‏خمینى از سپاه-مرکز تحقیقات وبررسی های سپاه-۱۳۶۸
 5. شرح وصیت نامه امام خمینی-دانشگاه آزاد اسلامی اهواز۱۳۷۱
 6. پژوهشى در زندگى امیر المؤمنین-شخصی۱۳۷۲
 7. سرگذشت اسلام-دانشگاه آزاد اسلامی آبادان-۱۳۷۲
 8. تحلیل مباحث نبوت-دانشگاه آزاد اسلامی آبادان-۱۳۷۲
 9. گام نخست در فلسفه علم-دانشگاه آزاد اسلامی آبادان۱۳۷۳
 10. در آمدی بر روش تهیه نشریات دانشگاهى-نهاد رهبری در دانشگاهها۱۳۷۷
 11. اصول مشاوره و راهنمایی از دیدگاه اسلامنهاد رهبری در دانشگاهها۱۳۷۸
 12. روش سازماندهى گردهمائى‏های علمى و فرهنگینهاد رهبری در دانشگاهها۱۳۷۹
 13. ساختار هندسى سوره‏هاى قرآنپایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اصول دین۱۳۷۹
 14. روزنامه نگارى قرآنى-مرکز فرهنگ و معارف قرآن۱۳۸۰
 15. راهنماى نرم‏افزار جامع الاحادیث نور-مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی۱۳۸۲
 16. اصول طراحی و راه اندازی مراکز پژوهشی اسلامی-پژوهشگاه بین المللی المصطفی۱۳۸۵
 17. تفسیر آفتاب (ترجمه پیوسته و تفسیری سوره بقره)-انتشارات زلال کوثر۱۳۸۵
 18. تفسر جزء سی – هر روز با قران( ۲۵ دفتر )موسسه فرهنگی نور الثقلین۱۳۸۷
 19. تفسیر روان  سوره  آل عمراناداره  علوم  قرآنی آستان قدس رضوی۱۳۸۷
 20. تفسیر ساختاری سوره های انفطار و مطففین-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۸۸
 21. تفسیر ساختاری سوره های عبس و تکویر-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۸۸
 22. تفسیر ساختاری سوره انعام-اداره قرآن آستان قدس رضوی-۱۳۸۸
 23. تفسیر ساختاری سوره های طارق، اعلی، غاشیه، فجر، بلد- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۸۹
 24. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره های بینه، زلزال ، عادیات، قارعه،-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۸۹
 25. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره های تین، علق، قدر- معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۸۹
 26. تفسیر روان  سوره  نساء-اداره  علوم  قرآنی آستان قدس رضوی-۱۳۸۹
 27. تفسر سوره بقره  هر روز با قران(۳۲ دفتر )-موسسه فرهنگی نور الثقلین-۱۳۹۰
 28. درسنامه آموزشی تفسیر المیزان-پژوهشکده بین المللی   آفاق-۱۳۹۰
 29. درسنامه آموزشی سوره آل عمران در تفسیر تسنیم-مؤسسه پژوهشی  اسراء-۱۳۹۰
 30. درسنامه آموزشی تفسیر نمونه-معاونت آموزش حوزه علمیه  خراسان رضوی-۱۳۹۰
 31. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره های تکاثر، عصر، همزه، فیل، قریش-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۹۱
 32. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره های ماعون، کوثر، کافرون، نصر-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۹۱
 33. ترجمه و ساختار قران کریم- مرکز فرهنگ و معارف قرآن-۱۳۹۲
 34. تفسیر روان جزء ۲۹-مؤسسه فرهنگی نور الثقلین-۱۳۹۲
 35. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره نباء-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۹۲
 36. تفسیر ساختاری قرآن کریم سوره های مسد، اخلاص، فلق، ناس-معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان  رضوی-۱۳۹۲
 37. تفسیر روان جزء۲۷-اداره قرآن آستان قدس رضوی-۱۳۹۳
 38. تفسیر روان جزء ۲۸مؤسسه فرهنگی نور الثقلین-۱۳۹۳
 39. تفسیر سوره حجرات به روش تبلیغیسازمان اوقاف و امور خیریه-۱۳۹۳
 40. درسنامه روش پژوهش در معارف قرآن- شخصی-۱۳۹۳
 41. قواعد ترجمه ساختار لغوی و معنایی قرآن-پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی-۱۳۹۳
 42. کشف استدلالی ترتیب نزول  سوره های قرآن)-شخصی-۱۳۹۳
 43. اصول و مبانی تفسیر موضوعی-انتشارات  نور-۱۳۹۴
 44. تفسیر روان جزء ۲۶-اداره قرآن آستان قدس رضوی-۱۳۹۴
 45. سیر تحول و سبک شناسی ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی-مرکز فرهنگ و معارف قرآن-۱۳۹۴
 46. مجموعه کامل ساختار سوره های قرآن کریم-انتشارات آستان قدس رضوی-۱۳۹۴
 47. تفسیر تطبیقی آیات حج بعثه مقام معظم رهبری-۱۳۹۴
 48. اخلاق کارمندی از دیدگاه قرآن و روایاتانتشارات قلم قرمز-۱۳۹۵
 49. تفسیر روان جزء ۲۵اداره قرآن آستان قدس رضوی-۱۳۹۵
 50. ساختار هندسى سوره‏هاى قرآن-انتشارات امیر کبیر-۱۳۹۵
 51. اصول و قواعد تفسیر اجتهادی – جامعه المصطفی-۱۳۹۵
 52. اصول و قواعد کاربرد روایات در تفسیر قرآن- پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی-۱۳۹۵
 53. اصول و قواعد کشف استدلالی غرض سوره های قرآن-پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی-۱۳۹۶
 54. تفسیر اجتهادی سوره تحریم-پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی-۱۳۹۶
 55. اصول و مبانی تفسیر قرآن به قرآن- مرکز پژوهشی جامعه المصطفی مشهد-۱۳۹۶
 56. تحلیل انتقادی نظریات انسجام متنی قرآن- پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی-۱۳۹۶
 57. درسنامه ساختار شناسی  قرآن- وزارت علوم – پژوهشگاه حوزه و دانشگاه-۱۳۹۶
 58. کیفیت نظم نزولی آیات سوره های قرآن-پژوهشگاه  علوم و  فرهنگ  اسلامی۱۳۹۶
 59. ترجمه پیوسته و روان  جزء سی قرآنی کریم-پژوهشکده بین المللی  آفاق۱۳۹۷
 60. راهکارهای نوین انس دانشجویان با تفسیر قرآن-پژوهشکده دانشگاه آزاد اسلامی۱۳۹۷

۴-۲- مقالات چاپ شده

 1. علل بد حجابى دردانشگاه‏ها- نشریه فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی- ۱۳۷۱- علمی تخصصی-فرهنگی
 2. اصلاح‏طلبى در قرآن-روزنامه صداى عدالت-۱۳۷۸-علمی ترویجی- قرانی
 3. گزارشی از پنجمین نمایشگاه نرم افزاری علوم اسلامی- ره آورد نور شماره ۸ و  ۹- ۱۳۷۸- علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات
 4. اصول گرافیک مطبوعاتی-مجله همراه با نشریات دانشجویی  ش ۲-۱۳۷۸-علمی تخصصی-روزنامه نگاری
 5. روش سوژه یابی در نشریات دانشجویی-مجله همراه با نشریات دانشجویی  ش -۱-۱۳۷۸علمی تخصصی-روزنامه نگاری
 6. قرآن و همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب-روزنامه صدای عدالت-۱۳۷۸-عمومی- قرانی
 7. نگاهى به بانک‏هاى اطلاعات علوم اسلامى-ره‏آورد نور شماره ۵-۱۳۷۸-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات
 8. اصول موفقیت نشریات دانشجوی-مجله همراه با نشریات دانشجویی  ش۴-۱۳۷۹-علمی تخصصی- روزنامه نگاری
 9. اصول نگارش مطبوعاتى-مجله همراه با نشریات دانشجویی  ش ۳-۱۳۷۹-علمی تخصصی-روزنامه نگاری
 10. بررسى نرم‏افزار لسان الغیب-ره‏آورد نور شماره ۱۵-۱۳۷۹-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات
 11. اسامی سوره های قرآن؛حکمت یا عادت-گلستان قرآن-۱۳۸۰-علمی تخصصی-قرانی
 12. مدخل آبادانی-دایره المعارف قرآن کریم-۱۳۸۰-علمی ترویجی- قرآنی
 13. روشی نوین در تفسیر و فهم آیات– گلستان قرآن شماره ۵۶-۱۳۸۰-علمی تخصصی-قرآنی
 14. جامعه قرانى جامعه جهانى-روزنامه کیهان-۱۳۸۰-علمی ترویجی-قرآنی
 15. هویت یابی نشریات دانشجویی-مجله همراه با نشریات دانشجویی – شماره  ۵-۱۳۸۰-علمی تخصصیروزنامه نگاری
 16. طرح ترجمه پیوسته وتفسیرى قرآنگلستان قرآن- شماره ۱۳۸-۱۳۸۱-علمی تخصصی-قرآنی
 17. درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن-پژوهش های قرآنی –  شماره ۳۰-۱۳۸۱-علمی تخصصی-قرآنی
 18. ساختار هندسی سوره های قرآن-گلستان قرآن شماره ۱۳۸-۱۳۸۱-علمی تخصصی-قرآنی
 19. نقدى بر نرم‏افزار مطهر-ره‏آورد نور شماره ۴۱۳۸۱-علمی تخصصی-فنآوری‌اطلاعات
 20. آزادى تفکر و عقیده ازدیدگاه قرآن-مکتب جمعه-۱۳۸۲-علمی ترویجی-قرآنی
 21. داده‏پردازی فقه شیعه، نیازها و چالش‏هاره آورد نور  شماره ۴-۱۳۸۲-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات
 22. احیای میراث حدیثی  -ره آورد نور شماره ۵-۱۳۸۲علمی تخصصیفن آوری
 23. افق های جدید در عرصه نرم افزارهای قرآنی-ره آورد نور شماره ۳-۱۳۸۲علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات
 24. بررسى نرم‏افزار معجم فقه جواهر-ره‏آورد نور شماره ۴-۱۳۸۲علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 25. تفسیر ساختاری سوره قلم -رشد آموزش قرآن شماره ۳۱۳۸۲-علمی تخصصی-قرآنی
 26. دائره‏المعارف قرآن در اینترنت-ره‏آورد نور شماره ۲- ۱۳۸۲علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 27. راهکارها و آسیب های اتحاد ملی و انسجام اسلامی در سوره آل عمران –فصلنامه دانشنامه جامعه۱۳۸۲-علمی تخصصی- قرآنی
 28. روش استنباط گزاره های سیاسی از ساختار سوره های قرآن-فصلنامه علوم سیاسی شماره ۲۲-۱۳۸۲-علمی پژوهشی-قرآنی
 29. نقدى بر پنجمین نمایشگاه نرم‏افزارى علوم اسلامى – ره‏آورد نور شماره ۸-۱۳۸۲-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 30. حقوق کودکان در قرآنروزنامه ایران-۱۳۸۳علمی ترویجیقرآنی
 31. بررسى محتوا ، ساختار و امکانات نرم‏افزار سلیم-ره‏آورد نور شماره ۹۱۳۸۳علمی تخصصی             فن آوری اطلاعات اسلامی
 32. پردازش میراث حدیثی  شیعه- ره آورد نور شماره ۲۳-۱۳۸۳-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 33. پژوهشگاه مجازی  ، کارکردها  و چالش هاره آورد نور  شماره ۷-۱۳۸۳-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 34. پژوهشگاه‏هاى قرآنى در اینترنت-فصلنامه پژوهش و حوزه شماره۲۰-۱۳۸۳-علمی تخصصیفن آوری اطلاعات اسلامی
 35. عبارت پردازی داستانهای‌قرآنی و مقاصد سوره-گلستان قرآن شماره ۱۷۹-۱۳۸۳-علمی تخصصی- قرآنی
 36. مدخل سوره احقاف-دایره المعارف قرآن کریم ج۲۱۳۸۳مقاله دانشنامهقرانی
 37. نقدى بر نرم‏افزار قرآنی سلیم-ره‏آورد نور شماره ۱۲۱۳۸۳-علمی تخصصی-فن آوری اطلاعات اسلامی
 38. نگاهی به نرم افزارهای پژوهشی قرآنی-فصلنامه پژوهش و حوزه شماره۲۰۱۳۸۳-علمی تخصصی- فن آوری اطلاعات اسلامی
 39. شرک  نوین-نشریه بینات شماره: ۴۸۱۳۸۴علمی تخصصیقرانی
 40. نرم افزار جامع التفاسیر نور از نگاهی دیگرره آورد نور  شماره ۱۶۱۳۸۴علمی تخصصیفن آوری اطلاعات اسلامی
 41. مدخل سوره آل عمراندایره المعارف قرآن کریم ج۲۱۳۸۵علمی ترویجی
 42. بایسته های طراحی نرم افزار جامع ترجمه قرآن کریمره آورد نور – شماره۱۴۱۳۸۵علمی تخصصی    فن آوری اطلاعات اسلامی
 43. جامع التفاسیر نور از نگاهی دیگرره آورد نور شماره ۱۷۱۳۸۵علمی تخصصیفن آوری اطلاعات اسلامی
 44. مدخل سوره اعرافدایره المعارف قرآن کریم ج ۴-۱۳۸۵مقاله دانشنامهقرانی
 45. مدخل سوره انعامدایره المعارف قرآن کریم ج۴-۱۳۸۵مقاله دانشنامهقرانی
 46. مدخل سوره انفالدایره المعارف قرآن کریم ج۵-۱۳۸۵مقاله دانشنامهقرانی
 47. مدخل سوره بقره –  دایره المعارف قرآن کریم ج۵-بوستان کتاب-۱۳۸۵مقاله دانشنامهقرانی
 48. معرفی دائره المعارف قرآنآینه پژوهش شماره ۱۰۱-۱۳۸۵علمی تخصصیقرانی
 49. نگاهى به نخستین ترجمه ساختارى قرآن کریم،-نشریه بینات شماره: ۴۹ و ۵۰- ۱۳۸۵- علمی تخصصی-قرانی
 50. راهکارهای افزایش  سهم قرآن در فضای مجازی-ره آورد نور  شماره ۱۹۱۳۸۶علمی تخصصیفن آوری اطلاعات اسلامی
 51. نظریه هدفمندی سوره های قرآن مبانی و پیشینهپژوهش های قرآنی –  شماره۵۱۱۳۸۶علمی تخصصیقرانی
 52. البیان ، جلوه ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن–  پژوهش های قرآنی –  شماره۵۳-۱۳۸۷- علمی تخصصی-قرانی
 53. جایگاه عقل در قرآن کریم از منظر استاد شهید مطهری-مجله مکاتبه و اندیشه شماره ۳۱-۱۳۸۷-علمی مروری-قرانی
 54. نگرش جامع گرایانه به سوره های قرآن – پژوهش های قرآنی –  شماره ۵۶-۱۳۸۷-علمی تخصصی- قرانی
 55. روش استنباط گزاره‏هاى علمی از ساختار سوره‏هاى قرآن-پژوهش های قرآنی شماره ۵۷-۱۳۸۸-علمی تخصصی-قرانی
 56. مدخل ترجمه قرآن به فارسی-دایره المعارف قرآن کریم  ج ۷-۱۳۸۸مقاله دانشنامهقرانی
 57. شبکه معنایی موضوعات قرآن-پژوهش های قرآنی   شماره ۶۲۱۳۸۹علمی تخصصیقرانی
 58. آسیب شناسی روایات تفسیری-آموزه های قرآنی شماره۱۴۱۳۹۰علمی پژوهشیقرانی
 59. چالش نخستین نزول-پژوهش های قرآنی شماره  ۶۹۱۳۹۱علمی پژوهشی- نفر اول از  دو نفر-قرانی
 60. روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات-فصلنامه پژوهش های قرآنی۷۰-۱۳۹۱-علمی پژوهشی- نفر اول از  دو نفر-قرانی
 61. نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول-فصلنامه پژوهش های قرآنی شماره ۷۲-۱۳۹۱-علمی پژوهشی-قرانی
 62. نقد و ارزیابی روایات شان نزول سوره  تحریم-فصلنامه پژوهش های قرآنی شماره ۷۳-۱۳۹۲-علمی پژوهشی- نفر اول از  دو نفر-قرانی
 63. ابزارهای لفظی شناسایی واحد های نزول قرآن کریم-فصلنامه آموزه های قرآنی شماره ۴۷-۱۳۹۴-علمی پژوهشی-  نفر دوم از دو نفر- قرانی
 64. رویکردی نوین در ترجمه بسمله با تحلیل ساختارهای زبانی آن از دیدگاه  آیت الله جوادی آملی-نشریه قرانی معارج شماره۱-۱۳۹۴-علمی  پژوهشی-قرانی
 65. نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره های قرآن-فصلنامه پژوهش های قرآنی شماره ۷۴-۱۳۹۴-علمی پژوهشی- نفر اول از  دو نفر-قرانی
 66. اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن،-فصلنامه پژوهش های قرآنی –ش ۷۹-۱۳۹۵-علمی پژوهشی -نفر اول از سه نفر-قرانی
 67. ترجمه بسمله با تکیه بر ساختارهای زبانی آن  چکیده مقالات همایش بین المللی ترجمه قرآن-۱۳۹۵-علمی پژوهشی -قرانی
 68. سنجش شیعه گری ابن مسیب-فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث شماره -۳۰-۱۳۹۵-علمی پژوهشی- نفر دوم از سه نفر- قرانی
 69. کشف استدلالی ترتیب نزول سوره ی فتح با روش روایی– اجتهادی-نشریه معارج شماره ۳              ۱۳۹۵-علمی پژوهشی-قرانی
 70. معرفی ترجمه های شیعیان از قرآن کریم-دانشنامه جهانی شیعه و قرآن۱۳۹۵-علمی پژوهشی- قرانی
 71. وحی و نزول قرآن-دانشنامه جهانی شیعه و قرآن-۱۳۹۵-علمی پژوهشی- قرانی
 72. اصول و قواعد معناشناسی واژگان فقهی در تفسیر تسنیم-نشریه معارج شماره ۴-۱۳۹۶علمی پژوهشیقرانی
 73. حقیقت  نزول وحی در  قرآن کریم- دانشنامه جهانی شیعه و قرآن-۱۳۹۶علمی پژوهشی    قرانی
 74. کشف استدلالی ساختار و غرض سوره تحریم با رویکرد جامع- نشریه پژوهش های نوین علوم قرآن و تفسیر شماره ۲۱۳۹۶-علمی تخصصی-قرانی
 75. نگاهی به چگونگی نزول سوره های قران کریم -فصلنامه پژوهش های قرآنی – ش ۸۵-۱۳۹۶علمی پژوهشیقرانی
 76. هدفمندی سوره های قرآن قرآن از نگاه مفسران شیعه   دانشنامه جهانی شیعه و قرآن۱۳۹۶علمی پژوهشیقرانی
 77. کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره های قرآن-فصلنامه پژوهش های قرآنی-شماره ۸۶۱۳۹۷علمی پژوهشیقرانی
 78. بررسی وضعیت و زمینه های مصونیت فرهنگی در بین جوانان شهر مشهدعلوم اجتماعی دانشگاه علامه شماره ۸۰۱۳۹۷علمی پژوهشیقرانی

۴-۳- افتخارات علمی  پژوهشی

 1. نخستین جشنواره  ملی مطبوعات اسلامی -کسب رتبه  دوم-ارائه مقاله درآمدی بر تفسیر ساختاری۱۳۸۲
 2. پنجمین  جشنواره پژوهشی حوزه علیمه خراسان – کسب رتبه اول-ارائه مقاله روش  تفسیر ساختاری-۱۳۸۸
 3. همایش ملی ترجمه قرآن دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد-کسب رتبه مقالات برتر- مقاله تاریخ تحول ترجمه های قرآن کریم به زبان فارسی-۱۳۸۹
 4. نهمین جشنواره علوم و هنرهای قرآنی خراسان رضوی-پژوهشگر برتر-ارائه تألیفات قرآنی-۱۳۸۹
 5. دریافت لوح افتخار از ستاد تفسیر قرآن حوزه علمیه خراسان رضوی-پژوهشگر برتر در زمینه تفسیر قرآن-ارائه آثار تفسیری-۱۳۸۹
 6. ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد مقدس-پژوهشگر برتر- ارائه تألیفات قرآنی-۱۳۹۰
 7. پژوهشکده اسلام و اندیشه معاصر  مشهد- پژوهشگر برتر- انجام کامل موظفی های علمی-۱۳۹۰
 8. نخستین جشنواره فناوری اسلامی ایران-کسب رتبه  سوم-طراحی و مدیریت پایگاه بانک مقالات قرآنی-۱۳۹۳
 9. دوازدهمین  جشنواره  پژوهشی  حوزه علمیه  خراسان رضوی-کسب رتبه سوم -ارائه کتاب اصول و مبانی تفسیر موضوعی قران- ۱۳۹۵
 10. پژوهشکده اسلام تمدنی خراسان رضوی- هیئت علمی برتر – کسب ۵۰ امتیاز  جهت ترفیع سالانه-۱۳۹۶

۴-۴- راهنمایی و مشاوره پایان نامه های قرآنی

 1. رابطه ایمان و عمل صالح در قرآن- جامعه المصطفی- کارشناسی ارشد-۱۳۸۴-مشاوره
 2. آراء علامه طباطبایی در باب نفاق و منافقان،-جامعه المصطفی-کارشناسی ارشد-۱۳۸۵-راهنمایی
 3. رابطه اسماء حسنی پایان آیات با مفاد ایات،-جامعه المصطفی-کارشناسی ارشد-۱۳۸۵-راهنمایی
 4. جایگاه علم در قرآن-جامعه المصطفی-کارشناسی ارشد-۱۳۸۵راهنمایی
 5. ریشه های حسد و راه های درمان آن از دیدگاه قرآن،-جامعه المصطفی-کارشناسی ارشد-۱۳۸۵-مشاوره
 6. بررسی و نقد روش تفسیری تفهیم القران-جامعه المصطفی-کارشناسی ارشد-۱۳۸۶-راهنمایی
 7. عبرت آموزی در معارف قرآن-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۸۷-راهنمایی
 8. در آمدی بر تفسیر ساختاری قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۸۷-راهنمایی
 9. بایسته های ترجمه قرآن مجید-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۸۹-راهنمایی
 10. بررسی کلمات متضاد المعانی در قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۹۰-راهنمایی
 11. انتظار و منتظر از منظر قرآن کریم،-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۹۰-راهنمایی
 12. بررسی روش و سبک تفسیری صفایی حائری-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی-۱۳۹۱-راهنمایی
 13. تفسیر ساختاری سوره حدید،-حوزه علمیه خواهران-سطح ۳-۱۳۹۳-مشاوره
 14. تفسیر ساختاری سوره صفحوزه علمیه خواهران-سطح ۳-۱۳۹۳-مشاوره
 15. روشهای تربیت از دیدگاه قرآن،- جامعه المصطفی-سطح ۳-۱۳۹۳-راهنمایی
 16. پایان نامه بررسی روش شناسی تفسیر حقایق التنزیل و دقایق التأویل-مرکز آخوند خراسانی-سطح ۳-۱۳۹۴-راهنمایی
 17. پایان نامه بررسی تطبیقی مجاز در تفسیر المیزان و اضواء البیان-حوزه علمیه خواهران اصفهان-سطح ۳-۱۳۹۴-راهنمایی
 18. بررسی لغزش های مترجمان معاصر در ترجمه اصطلاحات شرعی-دانشکده ترتبیت مدرس  قرآن مشهد—ارشد-۱۳۹۵ -راهنمایی
 19. بررسی لغزش های مترجمان  معاصر در ترجمه اصطلاحات شرعی قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی ارشد-۱۳۹۵-راهنمایی
 20. بررسی لغزش های مترجمان  معاصر در ترجمه واژگان مشترک لفظی فارسی و عربی قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهدکارشناسی ارشد-۱۳۹۵-راهنمایی
 21. بررسی لغزش های مترجمان  معاصر در ترجمه واژگان دخیل در قرآن کریم-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهدکارشناسی ارشد-۱۳۹۵-داور
 22. تبیین روش علامه طباطبایی در مورد ارتباط آیات سورههای جزء ۲۵-حوزه علمیه خواهران اصفهان-سطح ۳-۱۳۹۵-راهنمایی
 23. ویژگی های حاکمان الهی و طاغوتی حوزه علمیه خواهران اصفهان-سطح ۳- ۱۳۹۶-راهنمایی
 24. حفظ اثار باستانی و کارکردهای ان درقران وروایاتحوزه علمیه خواهران اصفهان-سطح ۳- ۱۳۹۶- راهنمایی
 25. مبانی و قواعد تفسیر ساختاری با تطبیق بر سوره مبارکه نور-حوزه علمیه خواهران  تهران-سطح ۳- ۱۳۹۶- راهنمایی
 26. بررسی لغزشهای مترجمان معاصر منتخب، درعدم توجه به قیود معنایی واژگان با مطالعه موردی جزء سی قرآن کریمدانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی ارشد-۱۳۹۶-راهنمایی
 27. بررسی لغزش های مترجمان معاصردر ترجمه فعل ماضی استمراری-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی ارشد-۱۳۹۶-راهنمایی
 28. بررسی لغزشهای مترجمان  در ترجمه واژگان وجوه و نظائر-دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی ارشد-۱۳۹۶-راهنمایی
 29. تفسیر ساختاری سوره مبارکه دهر-حوزه علمیه خواهران -سطح ۳-۱۳۹۷- راهنمایی
 30. احکام اعانت به ظالم از دیدگاه قرآن و سنت-حوزه علمیه خواهران- قم-سطح ۳-۱۳۹۷- راهنمایی
 31. «بررسی لغزش های ترجمه های منتخب فارسی در آیات الاحکام »مرکز آخوند خراسانی مشهد-سطح سه-۱۳۹۷- راهنمایی
 32. بررسی روشمند روایات تفسیری ده آیه نخست سوره انسان- مرکز آخوند خراسانی مشهد-سطح سه-۱۳۹۷- راهنمایی
 33. نقد و بررسی شبهات پیرامون دلالت آیه مودّت بر محبت اهل بیت علیهم السلام-حوزه علمیه خواهران –مشهد-سطح سه-۱۳۹۷- راهنمایی
 34. چالشهای دموکراسی غربی از منظر قرآن و روایاتدانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد-کارشناسی ارشد-۱۳۹۷-راهنمایی
 35. اصول و قواعد کشف استدلالی ساختار وغرض سوره های ملک، قلم وحاقه-حوزه علمیه خواهران مشهد-سطح سه-۱۳۹۷- راهنمایی
 36. بررسی روش اهل بیت(ع) در تفسیر قرآن به قرآن- مرکز آخوند خراسانی مشهد-سطح سه-۱۳۹۷ راهنمایی

۴-۵- حضور در همایش‌های علمی  پژوهشی

 1. دبیر همایش علمی بزرگداشت تفسیر راهنما با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی در قم = ۱۳۸۳
 2. دبیر همایش «قرآن محور وحدت امت اسلام» در مکه مکرمه = ۱۳۸۷
 3. سخنرانی در همایش رویکرد های نوین در تفسیر قرآن = ۱۳۸۶
 4. ارائه مقاله در همایش ملی امر بمعروف و نهی از منکر = ۱۳۷۵
 5. ارائه مقاله در همایش بین المللی ترجمه قرآن کریم = ۱۳۹۲

۴-۶- برگزاری  نشست های علمی و  کرسی های نظریه  پردازی

 1. اصول و قواعد روش تفسیر موضوعی بحسب نزول- دانشکده  علوم و معارف قرآن شعبه شیراز-کرسی نظریه پردازی-۱۳۹۵
 2. روش استنباط گزارهای علمی قرآن کریم  با رویکرد تفسیر موضوعی ساختاری-پیش همایش قرآن و  علوم انسانی جامعه المصطفی شعبه مشهد-کرسی نظریه پردازی-۱۳۹۵
 3. رویکردهای نوین در تفسیر موضوعی- نمایشگاه پژوهشی حوزه علمیه مشهد-کرسی نظریه پردازی-۱۳۹۳
 4. روش مسئله یابی در پژوهش های قرآنی-دانشکده تربیت مدرس مشهد–نشست علمی-۱۳۹۴
 5. روش منبع یابی در پژوهش های قرآنی-دانشکده تربیت مدرس مشهد-نشست علمی- ۱۳۹۶

۵فعالیت در حوزه فناوری  اطلاعات اسلامی

۵-۱- طراحی و مدیریت پایگاه های  اینترنتی اسلامی

 1. طراحی و راه اندازی پایگاه تخصصی تفسیر قرآن به قرآن  – سال ۱۳۹۶
 2.  طراحی و راه اندازی پایگاه بانک مقالات قرآنی (دانشنامه موضوعی قرآن)- سال ۱۳۸۴
 3. طراحی و راه اندازی پایگاه تخصصی ترجمه قرآن – سال ۱۳۸۷
 4. طراحی و راه اندازی پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن – سال ۱۳۸۲
 5. طراحی و راه اندازی پایگاه علمی تفسیر روایی-  سال ۱۳۹۲
 6. طراحی و راه اندازی پایگاه علمی تفسیر ساختاری-  سال ۱۳۹۲

۵-۲-  طراحی و  تولید نرم افزار های اسلامی

 1. مدیریت تولید نرم افزار دانشنامه معارف قرآن
 2. مدیریت تولید نرم افزار  فرهنگ قران
 3. مدیریت تولید نرم افزار تفسیر راهنما
 4. مدیریت تولید نرم افزار پرسمان قرآنی
 5. همکاری در تولید نرم افزارهای قرآنی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

۶فعالیت های علمی و اجرایی

۶-۱- مسئولیت های اجرایی  در مؤسسات علمی و فرهنگی

 1. مرکز تحقیقات و بررسى سپاه – قم-محقق واحد طرح و برنامه-۱۳۶۵-۱۳۶۹
 2. مرکز مخابرات سپاه-  اهواز-مسئول عقیدتى و سیاسى-۱۳۶۹۱۳۷۲
 3. دانشگاه‏آزاد اسلامى-  آبادان-مسئول دفتر فرهنگى۱۳۷۰۱۳۷۴
 4. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامى –  آبادان-رئیس اداره  ارشاد۱۳۷۴ ۱۳۷۶
 5. مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى-  قم  -پژوهشگر گروه قرآن۱۳۷۶۱۳۸۶
 6. نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه-  تهران-مسئول اداره نشریات دانشجوئى‏ کشور ۱۳۷۷۱۳۸۰
 7. نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه-  تهران-سردبیر مجله همراه با نشریات دانشجوئى ۱۳۷۷۱۳۷۹
 8. دفترمطالعات و تحقیقات زنان-  قم-معاون اطلاع رسانى  پژوهشی۱۳۸۱۱۳۸۲
 9. مرکز فرهنگ ومعارف قران- قم-مدیر پژوهش۱۳۸۱۱۳۸۶
 10. مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى-  قم  -سردبیر مجله تخصصی ره آورد نور-۱۳۸۴۱۳۸۷
 11. مرکز فرهنگ ومعارف قرآن – قممدیر  پژوهش های رسانه ای۱۳۸۴۱۳۸۶
 12. اداره علوم قرآن آستان قدس رضویمدرس تفسیر قرآن۱۳۸۶۱۳۹۶
 13. دفتر تبلیغات  اسلامی خراسان رضویمدیر گروه پژوهشهای قرآنی۱۳۹۰۱۳۹۳
 14. دفتر تبلیغات  اسلامی خراسان رضویمعاون  پژوهشی۱۳۹۱۱۳۹۳
 15. دفتر تبلیغات  اسلامی خراسان رضوی پژوهشکده اسلام تمدنی-مدیر گروه  پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی ۱۳۹۵۱۳۹۶
 16. دفتر تبلیغات  اسلامی خراسان رضوی-رییس کارگروه میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن۱۳۹۵۱۳۹۶
 17. اداره علوم قرآن آستان قدس رضوی  -رئیس شورای علمی۱۳۹۵۱۳۹۶

  ۶-۲- عضویت در شوراهای علمی

 1. عضو انجمن علمی قرآن کریم حوزه علمیه قم- ۱۳۸۳-ادامه دارد
 2. عضو کمیته علمی همایش قران و علوم پزشکی۱۳۹۱
 3. عضو شورای علمی گروه پژوهشی تفسیر و  علوم قرآن-پژوهشکده اسلام تمدنی- ۱۸۱۶/۲۳۴/د/۹۲۱۳۹۲ادامه دارد
 4. عضو شورای پژوهشی  پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی  قم۱۳۹۲۱۳۹۳
 5. عضو ستاد تفسیر حوزه علمیه خراسان رضوی۱۳۹۲۱۳۹۵
 6. عضو ودبیر شورای پژوهشی  معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی۲۷۶۴/۱۷۶/د/۹۲۱۳۹۲۱۳۹۳
 7. عضو شورای علمی گروه  آموزشی علوم قرآن و حدیث-۱۳۹۴ادامه دارد
 8. عضو کمیته علمی همایش ملی  بررسی  آراء تفسیری علامه محمد هادی معرفت  – ۱۳۹۵-۱۳۹۶
 9. عضو شورای میز قرآن دفتر تبلیغات اسلامی-۱۳۹۵-۱۳۹۶
 10. عضو  و دبیر  شورای علمی اداره قرآن آستان قدس رضوی – ۱۳۹۵-ادامه دارد
 11. عضو هیئت تحریریه نشریه علمی و پژوهشی مطالعات ادبی متون اسلامی۱۳۹۶ادامه دارد
 12. عضو شورای تدوین مصحف قرآنی آموزشی وزارت علوم ۱۳۹۵

اعضای هیئت علمی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!