راهکارهای اصلاح جامعه در سنت امامان شیعه با تأکید بر آگاهی بخشی و مسئول سازی نوشته دکتر سیدعلیرضا واسعی به چاپ رسید.


مقاله علمی پژوهشی راهکارهای اصلاح جامعه در سنت امامان شیعه با تأکید بر آگاهی بخشی و مسئول سازی نوشته دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی  در نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ تشیع به چاپ رسید.

چکیده: 

امامان شیعه که در باور پیروانشان همچون پیامبر ص، عهدهدار رهبری امت و و پیشوایی جامعهاند، برای اصلاح جامعه و مواجهه با ناهنجاری ها دست به اقداماتی زدند و با کاربست راهکارهایی متناسب با ضرورت های اجتماعی و اقتضائات زمانه به ایفای نقش رهبرانه پرداختند. این که اقدامات و راهکارهای اصلاحی آنان چه بود و از چه مسیرهایی پیش رفتند، پرسش اصلی این مقاله است. فرضیه نویسنده این است که ائمه برای اصلاح جامعه بیش از هر چیز به اقدامات و فعالیت های فرهنگی- تربیتی، یعنی آگاهی سازی امت و ایجاد حس مسئولیت در آنها اهتمام داشتند. این تحقیق مبتنی بر نظریه اسلام تمدنی است که با بهره گیری از سخنان امامان به تحلیل آنها براساس منابع اولیه پرداخته است. در این نگاه همه امامان معصوم به منزله یک پیکره واحد قلمداد شده اند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *