رتبه برتر- تفسیر قرآن کریم- دکتر محمد خامه گر

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: ستاد تفسیر قرآن حوزه علمیه خراسان رضوی

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: رتبه برتر

با عنوان اثر: تفسیر قرآن کریم

فراخوان: 1389

سطح: استانی