پژوهشگر برتر- سومین نمایشگاه قرآنی خراسان رضوی- دکتر محمد خامه گر

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: سومین نمایشگاه قرآنی خراسان رضوی

تقدیر شده از: دکتر محمد خامه گر

عنوان رتبه: پژوهشگر برتر

زمان: 1390

سطح: استانی