طرح های پژوهشی گروه فقه کاربردی

 

 

ردیف عنوان مصوب گروه پژوهشی مجری ناظر قرارداد تاریخ قرارداد نوع فعالیت در حال تدوین
۱

فقه شهر؛ گفتگو و کتاب شناسی توصیفی- مرحله اول طرح

فقه کاربردی علی الهی خراسانی ۱۳۹۵/۸/۱۰ طرح پژوهشی  در حال ارزیابی
۲ فقه شهر؛ گفتگو و کتاب شناسی توصیفی- مرحله دوم طرح
فقه کاربردی علی الهی خراسانی ۱۳۹۶/۱/۲۶ طرح پژوهشی  در حال ارزیابی
۳ شیوه های احراز مقاصد شریعت فقه کاربردی علی الهی خراسانی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
طرح پژوهشی  انصراف
۴ فقه شهر ، گفتگو و کتاب شناسی توصیفی- مرحله سوم
فقه کاربردی علی الهی خراسانی احمد مبلغی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ طرح پژوهشی  در حال ارزیابی
۵ تولید محتوای کتاب الگوهای فرهنگی سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام(درآمدی براطراحی الگوهای سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام فقه کاربردی بهنام طالبی طادی رضا اسلامی ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ طرح پژوهشی در حال تدوین
۶ تولید محتوای کتاب بررسی آراء فقهی درباره صداقت(بررسی آرای فقهی درباب صدق و کذب ) فقه کاربردی علی محمدیان سیدحسن اسلامی ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ طرح پژوهشی در حال تدوین
۷ تالیف کتاب قواعد اختصاصی فقه شهر
فقه کاربردی مصطفی دری عباسعلی زارعی سبزوواری ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ طرح پژوهشی در حال تدوین
۸ تولید محتوای کتاب کارآیی فقه از منظر اندیشمندان (ظرفیت‌ها، آسیب‌ها، بایسته‌ها)(تولید محتوای کتاب کارایی فقه از منظر اندیشمندان) فقه کاربردی سید حمید آزیز علی شفیعی ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ طرح پژوهشی در حال تدوین
۹ تولید محتوای کتاب ضوابط اجتهاد نهادی(تولید محتوای کتاب شرایط اجتهاد نهادی ) فقه کاربردی سیدرضا شیرازی مجتبی الهی خراسانی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۰ تولید محتوای کتاب الگوهای فرهنگی سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام(درآمدی براطراحی الگوهای سبک زندگی اسلامی با تمرکز بر روش شهید صدر در کشف مکتب و روش فقهی اسلام- مرحله دوم
فقه کاربردی بهنام طالبی طادی رضااسلامی(اسفندیاری) ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ طرح پژوهشی