طرح های پژوهشی گروه هنر و تمدن اسلامی

ردیف عنوان مصوب گروه پژوهشی مجری ناظر قرارداد تاریخ قرارداد نوع فعالیت در حال تدوین
۱ زبان شناسی دانشمندان مسلمان در دوره ی شکوفایی تمدن اسلامی.- بخش اول هنر و تمدن اسلامی سیدحسین سیدی مهدی مشکوه الدینی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۲ « ترجمه کتاب kultur der ambiguitaet ,eineandre Geschichte des Islam فرهنگ مدارا، روایتی دیگر از تاریخ اسلام- بخش دوم هنر و تمدن اسلامی غلامرضا خدیوی رفوگر ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ طرح پژوهشی(ترجمه) چاپ شد
۳ تولید محتوای کتاب کاربست آیات قرآنی در تاریخ نگاری اسلامی با تاکید بر تاریخ طبری» هنر و تمدن اسلامی زهیر صیامیان گرجی محسن الویری ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ طرح پژوهشی در حال تدوین
۴ بررسی تحلیلی اندیشه، زندگی و کارنامه ملاحسین واعظ کاشفی هنر و تمدن اسلامی مصطفی گوهری فخرآباد ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۵ نقش تمدنی ایرانی ها در دوره اسلامی (ازآغاز اسلام تا عهد ایلخانی )- تالیف ده مقاله هنر و تمدن اسلامی سیدعلیرضا واسعی ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ طرح پژوهشی فسخ شد
۶ زبان شناسی دانشمندان مسلمان در دوره ی شکوفایی تمدن اسلامی.- بخش دوم هنر و تمدن اسلامی سیدحسین سیدی مهدی مشکوه الدینی ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۷ « ترجمه کتاب kultur der ambiguitaet ,eineandre Geschichte des Islam فرهنگ مدارا، روایتی دیگر از تاریخ اسلام- مرحله سوم هنر و تمدن اسلامی غلامرضا خدیوی رفوگر ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ طرح پژوهشی(ترجمه) چاپ شد
۸ «تولید محتوای کتاب کاربست آیات قرآنی در تاریخ نگاری اسلامی با تاکید برتاریخ طبری» مرحله دوم هنر و تمدن اسلامی زهیر صیامیان گرجی محسن الویری ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ طرح پژوهشی در حال تدوین
۹ برگزاری نشست های تخصصی با عنوان:الف:امور مربوط به برگزاری نشست های تخصصی تمدن اسلامی/ ب:برگزاری نشست نقد و معرفی کتب در حوزه تمدن/ ج: برگزاری سلسله نشست‌های هفته تمدن نوین اسلامی/د:برگزاری نشست معرفی و نقد کتاب تمدن/ذ:نشست های تخصصی هنر و تمدن اسلامی محمدصادقی پور محمد باغستانی ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ نشست تخصصی پایان یافته
۱۰ تولید محتوای کتاب کاربست آیات قرآنی در تاریخ نگاری اسلامی با تاکید بر تاریخ طبری-مرحله سوم هنر و تمدن اسلامی زهیر صیامیان گرجی محسن الویری ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۱ تولید محتوای کتاب نقش و جایگاه مطالعات تمدنی در تمدن نوین اسلامی هنر و تمدن اسلامی غلامرضا جلالی حبیب الله بابایی ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۲ تولید محتوای کتاب توصیف مضمون صداقت در هنر و ادبیات ایران و جهان(بازتاب صداقت در اشعار فارسی زبان سده سوم تا پیدایش شعرنو) هنر و تمدن اسلامی محمد محمدی فرزاد قائمی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۳ امور مربوط به بازتولید محتوای حکایات با موضوع صداقت در آثار شعرا و ادیبان(تولید محتوای حکایات باموضوع صداقت در آثار بزرگان شعر و ادب فارسی) هنر و تمدن اسلامی فرزاد قائمی مهدخت پورخالقی چترودی ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۴ تولید محتوای کتاب اصناف معماران و بنّایان در دوره اسلامی: سیرتکوین و تکامل، ساختار و مناسبات با اصناف دیگر(صنف بنایان و معماران دوره اسلامی : اداب اندیشه ها و روش زندگی حرفه یی- بخش اول) هنر و تمدن اسلامی جعفرطاهری محسن طبسی- غلامرضا جلالی ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۵ برگزاری نشست های تخصصی با عنوان: الف: امور مربوط به برگزاری نشست های تخصصی تمدن اسلامی/ب:برگزاری نشست نقد و معرفی کتب در حوزه تمدن/ج:برگزاری سلسله نشست‌های هفته تمدن نوین اسلامی هنر و تمدن اسلامی محمدصادقی پور محمد باغستانی ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ نشست تخصصی پایان یافته