مقاله علمی ترویجی فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیره اکتشافی نوشته دکتر سیدمصطفی احمدزاده، دکتر مهدی جباری و نجلا ثابت منتشر گردید.


به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله علمی ترویجی فهم ساختار موضوعی قرآن کریم: رویکرد چند متغیره اکتشافی نوشته دکتر سیدمصطفی احمدزاده، دکتر مهدی جباری و نجلا ثابت در فصلنامه علمی ترویجی سفینه ، پاییز ۱۳۹۷ شماره ۶۰  منتشر گردید.

چکیده: 

در این مقاله، روشی شناسی‌ کشف ساختار موضوعی قرآن کریم بر اساس یک ایده بنیادی در داده‌کاوی و شیوه‌های مرتبط با آن ارائه شده و آن این که در برخی از متون، فراوانی گونه‌های واژه‌ها، شاخص معتبری برای محتوای مفهومی آن‌ها است و این ویژگی، معیار معتبری برای طبقه‌بندی آن‌ واژه‌ها نسبت به یکدیگر فراهم می‌سازد. از این روش، برای کشف ارتباطات متقابل موضوعی میان سوره‌های قرآن کریم از طریق لحاظ نمودن فراوانی داده‌های واژه‌ای آن‌ سوره‌ها و سپس به کاربردن تحلیل خوشه‌ای به شیوه سلسله مراتبی، استفاده می شود. نتایجی که در اینجا گزارش شده، نشان می‌دهد که روش شناسی حاضر نتایج کاربردی در فهم قرآن کریم بر اساس معنی‌شناسی واژه‌های قرآن کریم دارد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *