لوح شایسته تقدیر- کتابخانه دیجیتال- مهندس وحید شریفی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تقدیر شده از: وحید شریفی

عنوان رتبه: لوح شایسته تقدیر

با عنوان اثر: کتابخانه دیجیتال

فراخوان: 1396

سطح: داخلی


لوح شایسته تقدیر- کتابخانه دیجیتال- مهندس وحید شریفی