در بازدیــد رئیــس دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی از نمایشـگاه کتابهـای خریـداری شـده بـر تقویـت توانمندسـازی خدمــات کتابخانــه ایــن دفتــر ویــژه پژوهشــگران حــوزوی و
دانشــگاهی تاکیــد شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی، رییـس دفتـر تبلیغـات اسـامی خراسـان رضـوی از نمایشـگاه تـازه هـای خریــد کتابخانــه دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان بازدیــد کــرد.
حجـت الاسـام والمسـلمین محمدمهـدی مسـعودی در حاشـیه ایـن بازدیـد گفـت: خوشـبختانه دفتـر تبلیغات اسـامی، نهـادی پویا و خدمتگـذار فرهنگ اســامی اســت و خدمــات پژوهشــی شــایانی بــرای محققــان حــوزوی و دانشـگاهی ارائـه کـرده اسـت.
وی دربــاره برگــزاری ایــن نمایشــگاه گفــت: کتابخانــه دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی از گنجینــه هایــی علمــی مهــم و ارزشــمند در امــر تحقیــق و پژوهــش در شــهر مشــهد اســت. بــا توجــه بــه وجــود حــوزه علمیــه خراســان و طــاب و پژوهشــگران شــهر مشــهد و حتــی اســتان خراســان ایــن ضــرورت ایجــاد شــده اســت کــه کتابخانــه دفتــر تبلیغــات بــه ســمت کتابخانــه تخصصــی و بــا ظرفیــت بــالا ســوق یابــد.
مدیــر کتابخانــه دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی نیــز در ایــن بازدیـد ضمـن تاکیـد بـر ایـن مسـئله کـه امـر پژوهـش و تحقیـق در حـوزه و دانشـگاه از مسـایل بنیـادی اسـت، افـزود: تحقـق پژوهـش و تحقیـق، مسـتلزم زیـر سـاختهایی ماننـد منابـع غنـی محتوایـی اسـت و دفتـر تبلیغات بـا ایـن رویکـرد بـه سـمت خریـد کتابهایـی بـا موضوعـات تخصصی بـه زبان
فارسـی و عربـی اقـدام نمـوده اسـت.
حسـن حکیـم باشـی در خصـوص موضوعـات کتـاب هـای خریـداری شـده در نمایشـگاه گفـت: امسـال نیـز طبـق روال سـالهای گذشـته بـا بهـره از تیـم خریــد کتــاب، و بــا بهــره از ظرفیــت مشــورتی اعضــای هیــات علمــی ایــن مرکـز، تعـداد ۳۰۰عنـوان کتـاب در موضوعـات قـرآن، فلسـفه، کام، عرفـان و تاریـخ تمـدن خریـداری شـد.
گفتنــی اســت کتابهــای مزبــوردر محــل کتابخانــه دفتــر تبلیغــات اســامی خراســان رضــوی، بــرای بازدیــد پژوهشــگران و محققــان حــوزه و دانشــگاه قابــل ارائــه اســت.
 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *