توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کتاب چیستی عمل صالح در قرآن کریم روشی معناشناختی نوشته دکتر سیدمصطفی احمدزاده به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ دی ۱۳۹۶

مراد خداوند از عمل صالح در قرآن چیست؟ آنچه در پیش روی دارید، مطالعه ای معناشناسانه درباره عمل صالح در قران کریم است. نگارنده سعی کرده میان معناشناسی معاصر و معناشناسی
قرآنی در سنتّ تفسیری جمع کند و با توجه به ساختار خاص قرآن کریم، بر اساس مدلی معناشناختی، پرده از گوشه ای از مؤلفه های معناییِ این واژه پرکاربرد قرآنی بردارد.

    آخرین اخبار